Slitiny niklu pro korozní prostředí

Pokud pracujete v prostøedích s agresivními chemickými látkami, mùžete využít øady univerzálních slitin niklu, které vyhoví požadavkùm komplexních procesù a tokù odpadních materiálù, a souèasnì nabízejí výbornou odolnost vùèi nìkterým chemikáliím. Máme-li uvést pøíklad, ve srovnání s nerezovou ocelí jsou tyto slitiny ménì náchylné ke korozi za mechanického namáhání; dùlkové korozi, vzniku trhlin a podobným problémùm v zahøátých roztocích obsahujících chloridy.

Následující informace jsou úvodem do problematiky efektivního použití sortimentu slitin niklu urèených pro korozní prostøedí. Pokud potøebujete podrobnìji prodiskutovat svoji situaci, stojí za to kontaktovat odborníky ze spoleènosti NeoNickel.

Funkce slitin niklu

V prùmyslových odvìtvích, v nichž se používají chemické procesy, se samozøejmì mùžeme bìžnì setkat s velkou øadou rùzných prostøedí. Je však poctivé øíci, že funkci kovových materiálù používaných pøi tìchto procesech obvykle hodnotíme podle úrovnì jejich odolnosti vùèi nìkolika málo kyselinám ze skupiny agresivních anorganických kyselin. Klíèovou roli mezi tìmito kyselinami pravdìpodobnì hrají kyseliny sírová, chlorovodíková a fluorovodíková. Dále se asi budete dívat také na vlivy iontù železa a dalších zbytkových látek.

Nikl a jeho slitiny jsou kovové materiály, u kterých se prokázala vysoká odolnost vùèi korozi zpùsobené urèitými roztoky žíravé povahy. Velmi obecnì øeèeno, èímž vyšší je obsah niklu ve slitinì, tím nižší je výsledná rychlost koroze. Pøíèinou této odolnosti je tvorba nerozpustných hydroxidù kovù a solí, které snižují rychlost rozpouštìní.

Jaká jsou nejlepší použití klíèových typù slitin niklu?

Podívejme se na tyto slitiny z hlediska jejich hlavních legovacích složek. Samotný nikl je urèen hlavnì pro žíravé roztoky. U slabších redukèních roztokù, jako je kyselina fluorovodíková, se používá slitina niklu a mìdi. Pokud pracujete se silnými redukèními èinidly, bude pravdìpodobnìji vaší volbou slitina s molybdenem.

Jestliže se snažíte zabránit oxidaci, jsou nikl, železo a chrom volbou pro oxidaèní roztoky, zatímco u superoxidaèních roztokù budete používat slitinu niklu, chromu a køemíku. Koneènì slitina niklu, chromu a molybdenu je dostateènì univerzální k tomu, aby vyhovìla nárokùm všech tìchto prostøedí.

Použití mìdi, molybdenu nebo wolframu ve slitinì pomáhá zvyšovat pøirozenou odolnost poskytovanou samotným niklem a podstatnì tuto odolnost zesiluje. Na druhé stranì chrom pomáhá pøi tvorbì pasivních vrstev, které brání vzniku korozivních procesù. U aplikací, kde existuje vysoký korozní potenciál a nelze udržovat tyto vrstvy, je výhodnìjší volbou pro ochranu køemík, jehož pùsobení spoèívá ve vytváøení ochranných oxidù.

Komunikace se spoleèností NeoNickel

Tento úvod do problematiky slitin niklu, který nastiòuje jejich vlastnosti a použití, bude pravdìpodobnì pouze výchozím bodem k mnohem podrobnìjší diskusi vašich specifických požadavkù.

Proto pro vás bude výhodné komunikovat s odborníky kovanými v tomto oboru. Naše spoleènost má více než tøicetileté zkušenosti s dodávkami vysoce výkonných slitin klíèovým spoleènostem v Evropì. Díky tomuto pozadí naši metalurgové plnì chápou jedineèné a nároèné požadavky prostøedí, ve kterých jsou tyto produkty používány. Mùžeme nabídnout vynikající výrobky v podobì plechù, archù, tyèí a v dalších podobách.