Square Grid
Slitiny niklu pro použití v letectví a kosmonautice

Slitiny niklu pro použití v letectví a kosmonautice

V leteckém prùmyslu se používá velké množství rùzných slitin niklu. Tyto slitiny niklu jsou voleny na základì své schopnosti odolávat mimoøádnì vysokým teplotám, korozi a trvalému opotøebovávání a rovnìž vzhledem ke svým magnetickým vlastnostem. Slitiny niklu jsou strukturálnì jednìmi z nejodolnìjších materiálù, které jsou k dispozici, a navíc dobøe vedou elektøinu.

Následuje pøehled nìkterých z nejvýhodnìjších vlastností, díky nimž hrají slitiny niklu tak vitální roli v leteckém prùmyslu:

Ohromná pevnost pøi extrémnì vysokých teplotách

Waspaloy je výborným pøíkladem jedné ze slitin niklu pro letecký prùmysl, která poskytuje pevnost a spolehlivost pøi vysokých teplotách díky tomu, že si uchovává strukturální celistvost pøi teplotách až 870 °C. Výborná teplotní odolnost slitiny Wasaploy z ní èiní vhodnou volbu pro použití v letecké technice, kde se pøi spalování leteckého paliva mohou díly na dlouhou dobu zahøívat na velmi vysoké teploty.

Oxidaèní a korozní odolnost

Slitiny na bázi niklu, jako je Alloy X-750, nabízejí vynikající odolnost vùèi extrémnì nároèným prostøedím, která se vyskytují napøíklad v tlakových nádobách, raketových motorech, plynových turbínách a dalších souèástech letecké techniky. Slitina Alloy X-750 je tvrzena vyluèováním s dalšími odolnými a univerzálními kovy, jako jsou hliník a titan, a je tak schopna odolávat velmi vysokým úrovním oxidace a koroze, které jsou èastým problémem u øady souèástí letadel.

Nízká roztažnost pøi vysokých teplotách

Alloy 36 je slitina na bázi niklu a železa (obsahuje 36 % niklu), která se používá v leteckém inženýrství. Hlavní výhodou této slitiny jsou její mimoøádnì nízké úrovnì roztažnosti pøi kryogenních teplotách 260 °C a vyšších, díky èemuž si slitina udržuje svùj stálý tvar a pevnost. Mezi oblasti jejího použití v leteckém prùmyslu patøí výroba kompozitních materiálù, termostatických tyèí, mìøicích zaøízení, souèástí laserù a nádob a potrubí pro uchovávání a pøepravu zkapalnìného plynu.

Odolnost proti teèení za podmínek vysokého zatížení

Slitiny niklu pro použití v leteckém prùmyslu , jako je slitina Alloy 80A, vykazují výjimeènou odolnost proti teèení. Díky schopnosti zachovávat svoji pevnost za vysokého stupnì zatížení a pøi teplotách až 850 °C je tato slitina neobyèejnì užiteèná pøi konstrukci výfukových ventilù a rotorù turbín letadel.

Vzhledem k øadì výhod spojených se slitinami na bázi niklu je zøejmé, že bez použití tìchto univerzálních kovù by mìl letecký prùmysl potíže nalézt náhradní slitinu, která by nabídla stejný rozsah aplikací nezbytnì nutný k dosažení vysoké úrovnì úèinnosti a spolehlivosti, jak je tomu v souèasné dobì.

Immense Strength At Extremely High Temperatures

WASPALOY® is a great example of nickel alloys used in aerospace. The alloy provides strength and structural reliability at high temperatures, as this alloy remains structurally sound at temperatures as high as 870°C. As a result of Wasaploy’s great temperature resistance, it is routinely used in the exhaust section of an aircraft where burning jet fuel can cause parts to become immensely hot for extended periods of time. Other nickel alloys commonly used in the ‘hot section’ are Alloy 25, 188, 282®, 625, 718, X and Rene 41. (* ‘hot section’ refers to combustion chambers and exhaust systems of an aircraft).

RESISTANCE TO OXIDATION AND CORROSION

Alloy 230, C263, 617, 625, X, X-750 and 75 have superb resistance in extremely high-stressed and high temperature environments, such as those found in pressure vessels, rocket engines, gas turbines and other aircraft structures.
Alloy X-750 for example, being precipitation hardened with elements such as aluminium and titanium, can withstand very high levels of oxidation and corrosion which are often commonplace in numerous parts of an aircraft engine.
Alloys 230, C263, 617, 625, X, X-750 and 75 are alloys of choice for the ‘cold section’ of an aircraft engine
where air inlet gets compressed before being combusted.

CREEP RESISTANCE UNDER HIGH STRESS CONDITIONS

Apart from the superalloy mentioned above, other nickel alloys for aerospace applications such as Nimonic®80A and Nimonic®90 have exceptional creep resistance and stress-rupture properties. This alloys’ ability to retain its fortitude under high degrees of stress and at temperatures from 815-920°C makes it extremely useful for the construction of aircraft exhaust valves, turbine rotors and other rotating parts.

WEIGHT-SAVING ALLOYS

Because you cannot afford to add any unnecessary weight on an aircraft, strong but light-weight alloys such
as titanium grade 5 or Ti 6AL-4V and Ti 6-2-4-2 are a popular choice for a manufacture of discs, ducts, fans
and front bearing housing in the turbine engine.Download PDF For Ti 6Al-4VDownload


Download PDF For Ti 6-2-4-2Download


LOW-EXPANSION AT HIGH TEMPERATURES

Alloy 36 is a nickel and iron based alloy (containing 36% nickel) which is used mainly in lay-up tooling for aerospace composite parts and structures. Alloy 36’s main advantage is its extremely low levels of expansion at temperatures of 260°C and above, allowing this alloy to consistently retain its shape and strength in the moulding process. Its application within the field of aerospace includes the formation of composites, thermostat rods, measuring devices, laser components and tanks and piping for liquefied gas storage.

Product FormSize Range FromSize Range To
Alloy 36 round bar6 mm50.8 mm
Alloy 36 sheet & plate6.35 mm152.4 mm
Alloy 36 Welding wire1.14 mm3.18 mm

NeoNickel can save you time and money by supplying these alloys in various forms including cut
pieces, high-precision profiles and welding consumables. We also offer complimentary
technical service to our customers.

Contact us now to discuss about your requirements!

Markets Alloys Contact Us