Slitiny niklu pro použití v letectví a kosmonautice

V leteckém prùmyslu se používá velké množství rùzných slitin niklu. Tyto slitiny niklu jsou voleny na základì své schopnosti odolávat mimoøádnì vysokým teplotám, korozi a trvalému opotøebovávání a rovnìž vzhledem ke svým magnetickým vlastnostem. Slitiny niklu jsou strukturálnì jednìmi z nejodolnìjších materiálù, které jsou k dispozici, a navíc dobøe vedou elektøinu.

Následuje pøehled nìkterých z nejvýhodnìjších vlastností, díky nimž hrají slitiny niklu tak vitální roli v leteckém prùmyslu:

Ohromná pevnost pøi extrémnì vysokých teplotách

Waspaloy je výborným pøíkladem jedné ze slitin niklu pro letecký prùmysl, která poskytuje pevnost a spolehlivost pøi vysokých teplotách díky tomu, že si uchovává strukturální celistvost pøi teplotách až 870 °C. Výborná teplotní odolnost slitiny Wasaploy z ní èiní vhodnou volbu pro použití v letecké technice, kde se pøi spalování leteckého paliva mohou díly na dlouhou dobu zahøívat na velmi vysoké teploty.

Oxidaèní a korozní odolnost

Slitiny na bázi niklu, jako je Alloy X-750, nabízejí vynikající odolnost vùèi extrémnì nároèným prostøedím, která se vyskytují napøíklad v tlakových nádobách, raketových motorech, plynových turbínách a dalších souèástech letecké techniky. Slitina Alloy X-750 je tvrzena vyluèováním s dalšími odolnými a univerzálními kovy, jako jsou hliník a titan, a je tak schopna odolávat velmi vysokým úrovním oxidace a koroze, které jsou èastým problémem u øady souèástí letadel.

Nízká roztažnost pøi vysokých teplotách

Alloy 36 je slitina na bázi niklu a železa (obsahuje 36 % niklu), která se používá v leteckém inženýrství. Hlavní výhodou této slitiny jsou její mimoøádnì nízké úrovnì roztažnosti pøi kryogenních teplotách 260 °C a vyšších, díky èemuž si slitina udržuje svùj stálý tvar a pevnost. Mezi oblasti jejího použití v leteckém prùmyslu patøí výroba kompozitních materiálù, termostatických tyèí, mìøicích zaøízení, souèástí laserù a nádob a potrubí pro uchovávání a pøepravu zkapalnìného plynu.

Odolnost proti teèení za podmínek vysokého zatížení

Slitiny niklu pro použití v leteckém prùmyslu , jako je slitina Alloy 80A, vykazují výjimeènou odolnost proti teèení. Díky schopnosti zachovávat svoji pevnost za vysokého stupnì zatížení a pøi teplotách až 850 °C je tato slitina neobyèejnì užiteèná pøi konstrukci výfukových ventilù a rotorù turbín letadel.

Vzhledem k øadì výhod spojených se slitinami na bázi niklu je zøejmé, že bez použití tìchto univerzálních kovù by mìl letecký prùmysl potíže nalézt náhradní slitinu, která by nabídla stejný rozsah aplikací nezbytnì nutný k dosažení vysoké úrovnì úèinnosti a spolehlivosti, jak je tomu v souèasné dobì.