(English) Nickel Alloy Suppliers UK

HeaderNikl hraje v našem životì mimoøádnì dùležitou roli a také díky nìmu je dnešní spoleènost tím, èím je.

Nikl, který nachází uplatnìní v nejrùznìjších zaøízeních od plynových turbín používaných v letadlech, pøes aplikace ve zdravotnictví až po systémy jaderných elektráren, ve své pøirozené formì i v podobì slitin znaènì pøispívá k našemu souèasnému zpùsobu života a existují náznaky, že tomu tak bude i nadále na naší cestì k realizaci požadavkù budoucnosti. Dùvod, proè je nikl nepostradatelným materiálem v tak velkém poètu prùmyslových odvìtví, je jednoduchý: nikl je nejen univerzálním materiálem, který mùže vytváøet slitiny témìø se všemi ostatními kovy, ale rovnìž nabízí pozoruhodnou odolnost vùèi korozi a vysokým teplotám. Spoleènost NeoNickel, která je exkluzivním distributorem válcovaných slitin a materiálù odolných vùèi korozi ve Velké Británii a Evropì, disponuje širokým sortimentem produktù, jenž více než dostateènì ilustruje pozoruhodné spektrum použití niklu. Díky tomu spoleènost NeoNickel dodává své produkty firmám ve velké øadì odvìtví. Jako jeden z nejdùvìryhodnìjších dodavatelù speciálních kovù na svìte spoleènost NeoNickel dbá na to, aby všechny dodávané slitiny niklu vykazovaly trvanlivost, spolehlivost a pevnost nutné k tomu, aby se vypoøádaly s nároky i tìch nejnároènìjších prostøedí.

Nikl hraje v našem životì mimoøádnì dùležitou roli a také díky nìmu je dnešní spoleènost tím, èím je. Nikl hraje v našem životì mimoøádnì dùležitou roli a také díky nìmu je dnešní spoleènost tím, èím je.

Spoleènost NeoNickel má skladové zásoby a disponuje odbornými znalostmi a schopnostmi, které ji umožòují dodávat materiály pro libovolné požadované oblasti použití.

Má-li mít slitina vynikající odolnost vùèi korozi, protože se bude používat v prostøedí moøské vody nebo redukèním chemickém prostøedí, spoleènost NeoNickel takovou slitinu mùže dodat. Pokud se v øešeném projektu pracuje s mimoøádnì vysokými nebo nízkými teplotami a slitina niklu musí prokázat odolnost a trvanlivost i za tìchto podmínek, má pro vás NeoNickel øešení. Možná jen budete chtít materiál, který lze snadno svaøovat, i když je v kaleném stavu. Spoleènost NeoNickel zajistí, abyste obdrželi tu úplnì nejlepší slitinu pro každý konkrétní projekt. Sortiment spoleènosti NeoNickel obsahuje nìkteré slitiny, na které se lze bez obav spolehnout i v tìch nejdrsnìjších prostøedních. Napøíklad, slitina RA330 má povìst døíèe mezi austenitickými slitinami odolnými vùèi vysokým teplotám. Slitina RA 330 nabízí mimoøádnou pevnost a kromì toho rovnìž odolává oxidaci a nauhlièování pøi teplotách až 1 149 °C. Velmi oblíbenou slitinou v sortimentu spoleènosti NeoNickel je slitina známá pod názvem Alloy 86. Tato slitina byla vyvinuta tak, aby nabídla dobrou svaøitelnost a kujnost a souèasnì dobrou odolnost vùèi cyklické oxidaci pøi teplotì 1 050 °C a vysokou mez teèení. Díky tìmto vlastnostem je velmi vyhledávanou slitinou pro díly pøídavného spalování, vybavení pecí pro tepelné zpracování a spalovací komory plynových turbín.

Hledáte-li dodavatele slitin niklu ve Velké Británii, mùžeme vám pomoci. Prohlédnìte si náš sortiment slitin niklu.