(English) Metal Processing UK

Metal Processing UK Header

ZpracováníSpoleènost NeoNickel je poskytovatelem služeb zpracování kovù ve Velké Británii. Využívá výhod nabízených sítí provozù v Evropì – jsme zastoupeni ve Velké Británii, Nìmecku, Francii, Itálii a v Èeské republice. Tento typ organizace nám umožòuje obsluhovat klienty po celém svìtì. Naše spoleènost neustále investuje do výrobního a procesního vybavení, abychom mohli trvale poskytovat nejlepší sortiment služeb. To vše je doplnìno úsilím o poskytování výjimeèných zákaznických služeb. Naši pracovníci se usilovnì snaží o pochopení pøesných potøeb každého jednotlivého zákazníka.

Výsledkem probíhajícího programu investic do našich výrobních zaøízení a strojního vybavení je øada možností zpracování kovù ve Velké Británii, mezi které patøí øezání tyèí, laserové øezání, øezání plazmou, øezání plechù, støíhání a øezání vodním paprskem. Naše zaøízení pro laserové øezání nabízejí zákazníkùm jedineèné výhody. Tato technologie umožòuje vyrábìt díly s neuvìøitelnou pøesností. Materiál je taven nebo odpaøován našimi revoluèními nástroji pro obrábìní a tváøení a roztavený kov je následnì odstraòován plynem. Èistá síla, která je vlastní této technice, znamená, že vysokouhlíkovou ocel je možné øezat stejnì snadno, jako mìkèí standardní ocel.

Øezání vodním paprskem využívá síly vody. Jedná se o vysoce pøesnou techniku, která umožòuje øezání materiálù s rùznými tlouškami. Tímto zpùsobem je možné dosáhnout témìø libovolného tvaru a díky tomu je øezání vodním paprskem jednou z nejoblíbenìjších služeb zpracování kovù ve Velké Británii. Lze jej libovolnì pøizpùsobit podle rozsahu konkrétní zakázky, a proto je vhodný jak pro zákazníky objednávající velké objemy, tak pro jednorázové zakázky, napøíklad výrobu prototypù. Pokud zákazník pracuje s urèitým omezeným rozpoètem, lze tuto technologii odpovídajícím zpùsobem pøizpùsobit – stejný princip lze uplatnit u øady z našich øešení pro zpracování a dosáhnout tak dostupných cenových úrovní.

Pro zakázky vìtšího rozsahu využíváme výkonné stroje na øezání plechù, které se nacházejí v našem závodì Milton Keynes v Buckinghamshire (Velká Británie). Používáme stroje Behinger, které umožòují øezání kovù až do tloušky 200 mm. Díky tomu je služba øezání kovù ve Velké Británii vhodná pro široké spektrum projektù. Další informace o všech tìchto øešeních pro zákazníky poptávající øezání a tváøení kovù získáte na webových stránkách spoleènosti NeoNickel, nebo se obrate e-mailem pøímo na jeden z jejích provozù. Úplné kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce https://www.neonickel.com/contact-us/.