Square Grid
Tepelné zpracování

Tepelné zpracování

Speciální slitiny pro tepelné zpracování

Spoleènost NeoNickel již více než 30 let dodává speciální slitiny pro odvìtví tepelného zpracování. Náš ucelený skladový sortiment zahrnuje rozmanitý výbìr slitin použitelných pøi procesu tepelného zpracování, které nabízejí vynikající pevnost a oxidaèní odolnost u zaøízení, která pracují v teplotním rozsahu 537–1 148 °C.

 Tepelná úprava

Naše slitiny pro tepelné zpracování se používají v koších s tyèovým rámem, vlnitých ochranných pláštích a dalších pøípravcích, které slouží k vkládání dílù k tepelnému zpracování do pece a jejich vyjímání. Uvnitø pecí se naše slitiny používají v sálavých trubkách, ventilátorech, muflích, vnitøních krytech, pásech atd. Slitina RA330® je výkonným pomocníkem díky své dobré pevnosti, odolnosti vùèi nauhlièování a vnitøní únavì vznikající pøi cyklických zmìnách teplot. Slitina RA330® je rovnìž odolná proti tvorbì sigma fáze, a proto si zachovává tažnost a umožòuje narovnávání a provádìní oprav svaøováním, èímž se prodlužuje užiteèná životnost pøípravku. Naše slitiny se bìžnì používají pøi rùzných operacích tepelného zpracování, mezi které patøí žíhání, vakuové zpracování, neutrální kalení, nauhlièování, solné taveniny a øada dalších použití.

Ocelárny a hliníkárny

Naše materiály se používají v zaøízeních, jako jsou sálavé trubky, vnitøní kryty, víka a žlaby systémù argon-kyslíkového oduhlièování (AOD), pecní válce, tepelné štíty, trysky pro injektáž práškového uhlí, hoøáky a rekuperaèní jednotky. Pøi tìchto aplikacích se èasto používají slitiny, jako jsou 309, 310 nebo 601, ale pokud se požaduje vysoká pevnost, používá se slitina 253MA nebo 602 CA.

Práškové kovy

Slitiny pro tepelné zpracování se používají pøi výrobì práškového železa a hotových slinutých dílù. Slitiny 253MA a RA330® se používají v pásech a muflích pro žíhání práškového železa. Vìtšina muflí pro sintrovací pece se bìžnì vyrábí ze slitin RA330® nebo 601. Slitiny RA333, 602 CA a 601 se také bìžnì používají pro mufle a lodièky v pecích, kde probíhá redukce práškového molybdenu a wolframu.

Elektrárny

Uhelné elektrárny vyžadují slitiny, které mají nejen dobrou pevnost a oxidaèní odolnost pøi vysokých teplotách, ale rovnìž slitiny, které odolávají vysokoteplotní korozi v podobì sulfidace a potenciálnì i abraze. Pøi vìtšinì aplikací se používají slitiny s nízkým obsahem niklu vzhledem k jejich lepší toleranci síry ve srovnání se slitinami na bázi niklu. Slitiny, napø. 309, 310 a 253MA, se bìžnì používají pro komponenty, jako jsou uhelné trysky, hoøáky, tepelné izolace trubek, podpìry trubek, ponorné trubky cyklonù a ofukovaèe trubek.

Chemikálie a rafinace

Rafinérie používají slitiny pro tepelné zpracování v systémech ohøevu ropy pøed destilací. Materiály, jako je nerezová ocel 310, se bìžnì používají v ohøívaèích ropy pro hoøáky, zatímco tìžké plechy vyrobené z materiálù 310, 253MA a RA330® jsou bìžnì používány pøi výrobì podpìr a závìsù trubek. Slitiny pro tepelné zpracování se rovnìž používají pøi výrobì spalovacích komínù, které slouží k oxidaci a likvidaci pøípadných odpadních plynù produkovaných rafinérií.

Slitiny, jako je napøíklad 800H/HT®, se používají v pecích metanového reformingu v komponentách, mezi které patøí trubky, pigtaily, výstupní komory, obtoková potrubí atd. Tam, kde jsou teploty a podmínky nauhlièování takové, že existují obavy ze zprachovatìní kovù, se bìžnì používají slitiny, jako jsou napø. 602 CA a RA333. Pøi výrobì kyseliny dusièné se slitiny pro tepelné zpracování používají v nosných roštech a koších katalyzátorù.

Budete-li potøebovat další informace o našich slitinách pro tepelné zpracování, obrate se na nás. Ihned vám budeme k dispozici.