Square Grid
Energetika

Energetika

Evropský dodavatel speciálních slitin pro energetiku

Náš ucelený skladový sortiment zahrnuje rozmanitý výbìr slitin odolných proti vysokým teplotám a korozi a nerezové oceli, vèetnì slitin ZERON® 100 a 253MA, které se dobøe osvìdèily v nároèném prostøedí elektráren.

Slitiny ideální pro nároèná prostøedí v oblasti energetiky

Spoleènost NeoNickel investuje do budoucnosti energetiky prostøednictvím dodávek spolehlivých slitin, požadovaných technických vìdomostí a výjimeèných služeb, které si zákazníci zaslouží. Naše slitiny pro energetiku se používají v øadì oblastí tohoto odvìtví, napøíklad v uhelných a jaderných elektrárnách a v aplikacích obnovitelných energií. Vzhledem k nároèným podmínkám, které se vyskytují v rùzných oblastech použití, musí mít zvolený materiál nejvyšší kvalitu a musí dosahovat výkonnosti podle oèekávání zákazníka.

Kotle

Materiály používané v elektrárenských kotlích jsou voleny s ohledem na mez teèení a vysokou odolnost vùèi korozi v prostøedích s vysokými teplotami. V závislosti na pøítomnosti chloru, síry a solných tavenin se používají slitiny 253MA, 309, 310, RA330® a 601. Slitiny 253MA a 309 se bìžnì používají v tryskách práškových hoøákù a i v dalších vnitøních souèástech kotlù, jako jsou podpìry potrubí, opláštìní trubek a teplotní sondy. Slitina 253MA se používá v cyklonech øady elektrárenských kotlù technologie CFB, protože má pøi teplotách nad 871 °C dvojnásobnou mez teèení ve srovnání s nerezovými ocelemi jakosti 309 a 310 a vykazuje odolnost vùèi oxidaci až do teploty 1 093 °C. Slitina RA330® se díky své odolnosti vùèi oxidaci až do teploty 1 149 °C a vysoké odolnosti vùèi tepelné únavì vznikající pøi cyklických aplikacích používá v ofukovaèích elektrárenských kotlù.

Systémy regulace zneèišování

Øada našich slitin se používá v systémech regulace zneèišování, jako jsou odsiøovací jednotky (FGD), mokré elektrostatické odluèovaèe (WESP), a v nìkterých absorbérech uhlíku. Vzhledem ke korozivním podmínkám, jejichž pøíèinou jsou vysoké hladiny vodných roztokù chloridù, kyselé hodnoty pH a zvýšené teploty, jsou používány slitiny s pøídavkem molybdenu, které odolávají dùlkové a štìrbinové korozi. Slitiny AL-6XN®, ZERON® 100 a 2205 se používají v øadì aplikací FGD a WESP, jako jsou absorpèní nádoby, opláštìní, potrubní vedení, otoèné lopatky, èerpadla, systémy kalového hospodáøství, otoèná kola a tlumièe. Slitina AL-6XN® se již více než 20 let používá v øadì systémù FGD, aniž by byly hlášeny jakékoli potíže. Duplexní jakosti 2205 a ZERON® 100 jsou stále oblíbenìjšími volbami díky své vysoké pevnosti a relativnì nižší cenì ve srovnání se slitinami s vyšším obsahem niklu. Slitina Duplex 2205 se rovnìž používá v absorpèních nádobách systémù zachycování uhlíku pilotních provozù.

Jaderné elektrárny

V souvislosti s diskusemi o budoucnosti èistých energií získávají jaderné elektrárny stále vìtší pozornost. Slitina AL-6XN® se používá v øadì chladicích systémù, kde se jako procesní voda používá moøská voda nebo kde je tøeba zabránit mikrobiálnì indukované korozi. Dalším kandidátem pro použití v tìchto systémech mùže být slitina ZERON® 100. Nerezové oceli jakosti 304L a 316L se bìžnì používají pøi výrobì zásobníkù na odpad, rukavicové boxy a rovnìž pro tepelné výmìníky a další pøepravní zaøízení.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o našich slitinách pro energetiku, obrate se na nás!