Square Grid
Ropný průmysl a plynárenství

Ropný průmysl a plynárenství

NeoNickel – již více než 30 let certifikovaný dodavatel slitin pro ropný a plynárenský prùmysl

Spoleènost NeoNickel je evropským dodavatelem speciálních slitin pro ropný a plynárenský prùmysl. Náš ucelený sortiment zahrnuje rozmanitý výbìr slitin niklu, kobaltu a titanu a nerezových ocelí.

Náš pøístup

Naše spoleènost nabízí rozsáhlý sortiment nerezových ocelí, slitin niklu a titan v rùzných jakostech a v široké paletì tvarù a podob. Pøístup spoleènosti NeoNickel urèuje standard v odvìtví díky nabídce spolehlivých služeb, vynikajících slitin pro ropný a plynárenský prùmysl a bezkonkurenèní šíøi odborných znalostí. Nabízíme rovnìž hluboké znalosti materiálových specifikací, podporu dodavatelského øetìzce a vìdomosti v oblasti metalurgického zpracování. Spoleènost NeoNickel bude vaším partnerem od raných fází návrhu až po dodání hotového výrobku.

ZERON® 100 (UNS 32760 F55)

Spoleènost NeoNickel dodává slitinu ZERON® 100, která je urèena pro nejagresivnìjší prostøedí vrtù a povrchová a podmoøská prostøedí. Slitina ZERON® 100 je speciálnì navržena tak, aby odolávala extrémním teplotám, tlakùm a provozním podmínkám, které se vyskytují v Severním moøi. Slitina ZERON® 100, která byla schválena podle norských standardù NORSOK, se úspìšnì používá v èerpadlech, nástrojovém vybavení a potrubních systémech.  Ze slitiny ZERON® 100 jsou realizovány kompletní potrubní systémy, roury, nástrojové vybavení a povrchové plošiny spoleèností, jako jsou B.P., Shell, Marathon Oil a Exxon Mobil.

Povrchové aplikace

Plovoucí vrtné plošiny si musí zachovávat konstrukèní celistvost a omezovat korozi pøi nejrùznìjších použitích v prostøedí slané vody. Místo bìžnì prodávanìjších austenitických jakostí, které jsou náchylné k bìžné dùlkové korozi, vzniku trhlin pod napìtím a mají omezenou pevnost, se používají duplexní nerezové oceli, slity niklu a super austenitické jakosti. Spalovací komíny a další vysokoteplotní aplikace využívají slitiny, jako jsou Alloy 800H/HT, RA330®, 253MA a nerezovou ocel 310. Slitiny Alloy 800 H/HT, RA330® a 253MA nabízejí odolnost proti oxidaci až do teploty 1 093 °C.

Podmoøské aplikace

Superduplexní slitina ZERON® 100 a slitiny Alloy 718, Alloy 625 a AL-6XN se používají v plovoucích vrtných plošinách, tlakových nádobách a cyklonech. Napøíklad slitinu ZERON® 100 používají v systémech požární ochrany v moøském prostøedí spoleènosti Marathon Oil, Mobil, B.P., Shell a øada dalších.

Aplikace ve vrtech

Spoleènost NeoNickel má skladem slitinu Alloy 718, která splòuje požadavky specifikace API 718. Pøípadnì je k dispozici verze s omezením chemického složení a peèlivým tepelným zpracováním se zvýšenou pevností 150 KSI 0,2% PS.