Inconel 600

Spoleènost NeoNickel je jedním z pøedních evropských dodavatelù speciálních kovù pro rùzná prùmyslová odvìtví.  Jedním z tìchto kovù je Inconel 600, slitina na bázi niklu, jejíž vynikající odolnost vùèi nauhlièování a oxidaci pøi zvýšených teplotách z ní èiní dokonalou volbu pro použití v oboru tepelného zpracování. 

Vhodný pro široké spektrum použití

Inconel 600 vykazuje dobrou odolnost vùèi suchým plynùm Cl2 a HCl pøi pøimìøenì zvýšených teplotách a díky tomu je vhodný k øadì rùzných aplikací, jako jsou souèásti vakuových pecí, chloraèní zaøízení (do teploty 540 °C) a provozy na výrobu oxidu titanièitého.

Inconel 600 má øadu silných stránek, mezi které patøí efektivní odolnost proti koroznímu praskání vyvolanému chloridovými ionty, výborná odolnost vùèi louhové korozi, odolnost proti suchému CL2 až do teploty pøibližnì 540 °C, oxidaèní odolnost do teploty 1 100 °C a vysoká odolnost proti nauhlièování.  Vzhledem k vysokému obsahu niklu se však Inconel 600 nedoporuèuje používat pøi tmavoèerveném žáru, pokud je v tomto stavu pøítomna síra.

Bylo rovnìž zjištìno, že slitina Inconel 600 mùže padnout za obì koroznímu praskání v horkých a koncentrovaných žíravých zásadách; tomu se však lze vyhnout v pøípadì, že je pøi výrobì slitina 600 pøed použitím plnì zbavena pnutí.  Pro tento úèel se doporuèuje provádìt minimální tepelné zpracování pøi teplotì 900 °C po dobu 1 hodiny.  Ve spoleènosti NeoNickel se však vždy snažíme o dosažení dokonalosti, a proto naše rada k získání nejlepších možných vlastností slitiny zní provádìt zpracování pøi teplotì 980–1 010 °C po dobu 1 hodiny.

Naše spoleènost se øadu let pyšní výrobou a dodávkami nejspolehlivìjších, nejtrvanlivìjších a nákladovì nejefektivnìjších slitin na trhu. Dbáme na to, aby naši zákazníci získávali kov, který dokonale splní jejich požadavky.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì Inconel 600, obrate se na nás!