Vysokoteplotní slitiny

Øada dùležitých prùmyslových oborù, jako je vojenství, letectví a kosmonautika, lékaøství, vysoce pøesná elektronika a další ekonomicky významné obory, neustále vyžadují slitiny, které jsou odolné vùèi vysokým teplotám.

Tento typ slitiny má velmi dùležitou vlastnost: slitina mùže efektivnì fungovat pøi teplotách okolo 500 °C i vyšších. Slitiny odolné vùèi vysokým teplotám, které se obvykle skládají z kovu a dalšího prvku, jsou známy svojí trvanlivostí a schopností bezproblémové funkce za velmi drsných podmínek. Tyto slitiny je možné používat pro libovolné typy aplikací vyžadující materiály s vysokou trvanlivostí a odolností.

Slitiny, které bezproblémovì fungují pøi velmi vysokých teplotách, si musejí udržet svoji kvalitu i pøi teplotì 1 000 °C, a nikoli pøi pouhých 500 °C. Napøíklad slitiny titanu, i když se obecnì považují za vysoce odolné a velmi efektivní, nedosahují požadované funkce pøi teplotách vyšších než 450 °C. Vzhledem k tomuto nedostatku nelze slitiny titanu používat v tryskových a raketových pohonných jednotkách. Další kovy nabízejí lepší výsledky ve slitinách odolných vùèi vysokým teplotám. Základními materiály slitin, které je možné používat pøi velmi vysokých teplotách, jsou železo, nikl a kobalt. Kromì tìchto kovù slitiny obsahují také další prvky, mimo jiné hliník, zirkon, mangan nebo uhlík. Mezi další kovy, které jsou vysoce efektivní pøi vysokých teplotách, patøí rhenium a niob.

Použití správných slitin odolných vùèi vysokým teplotám je mimoøádnì dùležité, zejména v pøípadì slitin používaných v letecké technice. Pokud použití slitiny pøímo souvisí s bezpeèností a zdravím osob a ochranou majetku, musí slitina fungovat v souladu s nejpøísnìjšími standardy. Slitiny urèené pro použití pøi vysokých teplotách musí být bez výjimky vyrobeny z nejlepších dostupných materiálù s využitím nejmodernìjších výrobních postupù. Výroba slitin odolných vùèi vysokým teplotám pøedstavuje složitý proces, který vyžaduje použití pokroèilých technologií, jako je ultrazvukové a elektrochemické obrábìní. Výroba tìchto slitin je rovnìž velmi nákladná, protože drahé jsou vstupní materiály i samotný výrobní proces.

Z množství rùzných typù slitin, které jsou k dispozici na trhu, jsou nìkteré mimoøádnì oblíbené, napøíklad Inconel 601, Hastelloy X a IN-100. Všechny tyto slitiny mají niklovou bázi.

Spoleènost NeoNickel je pøedním evropským dodavatelem slitin odolných vùèi vysokým teplotám a slitin niklu. NeoNickel disponuje dlouholetými zkušenostmi v oblasti dodávek vysoce kvalitních slitin pro letectví, kosmonautiku, vojenství a zdravotnictví. Spoleènost má skladem mimoøádnì rozsáhlý sortiment rùzných typù slitin, od slitin niklu až po nerezové oceli. Spoleènost nabízí více než pouhý koncový výrobek – poskytuje svým zákazníkùm rovnìž podporu a odborné poradenství. Výbìr správné slitiny pro konkrétní použití a provozní prostøedí není jednoduchým úkolem. Každá aplikace vyžaduje specifickou slitinu, aby bylo dosaženo maximální efektivity a bezpeèného provozu.

Spoleènost NeoNickel má více než tøicetileté zkušenosti s návrhem a prodejem slitin. NeoNickel dodává slitiny nejvìtším spoleènostem v oboru. Urèuje standard kvality a poskytovaných služeb v celém prùmyslu. Slitiny vyrábìné spoleèností NeoNickel hrají po celém svìtì ústøední roli v aplikacích, kde se pracuje s vysokými teplotami, od chemických závodù až po letadla. Bez ohledu na to, jak nároèné jsou požadavky, NeoNickel dodá to nejlepší zakázkové øešení pro každý projekt.