(English) Duplex Stainless Steel Suppliers

HeaderKlíèové body pøi zvažování použití duplexních nerezových ocelí

V souvislosti s pokrokem v oblasti regulace obsahu dusíku pøi výrobì oceli bìhem posledních tøí desetiletí se stávají èím dál tím více oblíbenìjšími duplexní nerezové oceli. Zde jsou ètyøi klíèové výhody, které mùžete získat pøi jejich použití:

  • Pevnost – vyšší pevnost tìchto ocelí (dvojnásobek konstrukèní pevnosti austenitických i feritických ocelí) vede ke znaèným úsporám hmotnosti.
  • Korozní odolnost – tyto ocele nabízejí øadu možností z hlediska ochrany v konkrétních oblastech použití; zejména se jedná o odolnost vùèi dùlkové korozi, štìrbinové korozi a koroznímu praskání. Ukázaly se být užiteènými v zaøízeních, jako jsou mimo jiné zásobníky horké vody nebo varné nádoby v pivovarnictví, plavecké bazény a zaøízení zpracovatelských závodù.
  • Tuhost – tyto ocele obvykle fungují mnohem lépe než ocele feritické až do teploty minus 50–80 °C (nikoli však v èistì kryogenních aplikacích).
  • Svaøitelnost – ve srovnání se standardními austenitickými ocelemi jsou mnohem lépe svaøitelné v místech s velkou tlouškou.

Pøi výbìru materiálu je však nutné vzít v úvahu øadu dalších aspektù. Tyto ocele se tváøejí a opracovávají mnohem obtížnìji než austenitické ocele. Proto by duplexní nerezová ocel nemìla být vaší volbou v pøípadech, kdy se vyžaduje vysoká úroveò tváøitelnosti. Jejich použití je také omezeno maximální teplotou 300 °C. V pøípadì jakýchkoli dotazù nás kontaktujte, abychom mohli peèlivì vyhodnotit vaše konkrétní požadavky.

Pevnost ? Korozní odolnost, tuhost ? Svaøitelnost Pevnost ? Korozní odolnost
Tuhost ? Svaøitelnost

Struèné informace o duplexních nerezových ocelích

Jejich zvýšená pevnost a vylepšená korozní odolnost vychází ze smíšené mikrostruktury austenitu a feritu – obvykle v pomìru 50/50, ale obèas také v pomìru 60/40. Tyto ocele obvykle mají vyšší obsah chromu a molybdenu a nižší obsah niklu, než austenitická nerezová ocel.

Dodavatel duplexních nerezových ocelí – pøíznivé novinky o cenì

Vzhledem k tomu, že se vlastností duplexní nerezové ocele dosahuje pøi nižším obsahu legovacích složek ve srovnání s jinými jakostmi, je použití tìchto ocelí pøi øadì rùzných aplikací nákladovì efektivnìjší. O použití specifických produktù je možné rozhodnout na základì obsahu legovacích složek a korozní odolnosti.

Dva úžasné materiály od spoleènosti NeoNickel

? 2205 Duplex – tento materiál obsahuje pøibližnì 40–50 % feritu v žíhaném stavu a považuje se za praktické øešení problémù s korozním praskáním zpùsobených chloridy, které se èasto vyskytují pøi použití jiných typù nerezových ocelí. Další podrobnosti získáte zde.

? ZERON® 100 – tato slitina vznikla jako výsledek vývoje materiálu odolného vùèi korozi pro použití v èerpadlech provozovaných v nároèných podmínkách Severního moøe. Díky své vynikající výkonnosti se tento materiál v souèasné dobì používá v øadì prùmyslových odvìtví a v nejrùznìjších podobách. Další podrobnosti získáte zde.

Kontaktujte nás

Naše spoleènost trvale usiluje o to, aby naši zákazníci vždy získali nejlepší produkt pro každou konkrétní oblast použití. Budete-li mít jakékoli požadavky, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky, abychom mohli prodiskutovat konkrétní podrobnosti.