(English) Duplex Alloys

HeaderDuplexní slitiny jsou stále oblíbenìjším produktem. Pøestože první tavba probìhla již v roce 1930, pokrok v technikách výroby oceli od 80. let minulého století pøispìl k podstatnému rozšíøení použití tìchto slitin. Tento pokrok je pozoruhodný zejména z hlediska regulace obsahu dusíku.

Klíèové výhody duplexních nerezových ocelí

  • Dvojnásobná konstrukèní pevnost ve srovnání s austenitickými a feritickými nerezovými ocelemi
  • Široké spektrum korozní odolnosti – zejména odolnost vùèi koroznímu praskání
  • Dobrá tuhost až do teploty -80 °C
  • Svaøitelnost s nutností pozornosti v oblastech s vìtší tlouškou
  • Nižší ceny a lepší cenová stabilita

Dùležité informace k výbìru slitiny

Abychom vám umožnili vybrat vždy tu nejlepší slitinu pro konkrétní projekt, je dùležité uvìdomit si, že duplexní nerezové oceli nejsou vhodné pro ryze kryogenické aplikace, jejich použití je omezeno maximální teplotou 300 °C a jsou obtížnìji tváøitelné a opracovatelné než austenitické nerezové ocele.

Informace o naší slitinì 2205 DUPLEX

Tato slitina je nejpoužívanìjším typem feritické nebo austenitické nerezové oceli. Je mimoøádnì pevná a vysoce odolná – zejména vùèi koroznímu praskání vyvolanému chloridy, dùlkové korozi a štìrbinové korozi. Je také odolná vùèi korozi za mechanického namáhání vyvolaného sulfidy. Mùžete se s ní setkat pod názvem 2205 Stainless nebo Duplex 2205 a díky možnosti použití v širokém spektru aplikací se jedná o jednu z nejbìžnìjších nerezových ocelí na trhu.

Obsahuje 40–50 % feritu v žíhaném stavu a její vynikající výkon se pøisuzuje vysokému obsahu chromu, dusíku a molybdenu. Další podrobnosti o slitinì 2205 DUPLEX mùžete získat zde.

Informace o naší slitinì ZERON® 100

Tato duplexní slitina je vysoce efektivní z hlediska nákladù a je u zákazníkù mimoøádnì oblíbená. Neobyèejnì dobøe se vypoøádává s nejdrsnìjšími a nejagresivnìjšími prostøedími. Díky své úèinné odolnosti vùèi koroznímu praskání a korozní odolnosti v prostøedí teplé moøské vody a rovnìž vynikající odolnosti vùèi dùlkové korozi dosahuje výborného výkonu v øadì rùzných aplikací.

Význaènou vlastností je zejména její rázová pevnost bez jakéhokoli pravého tvárnì køehkého pøechodu, což ji odlišuje od ostatních produktù. Z velké øady oblastí jejího použití je možné jmenovat tepelné výmìníky, výrobu elektrické energie, tlakové nádoby a papírenský a celulózový prùmysl.

Kontaktujte NeoNickel

Budete-li mít jakékoli dotazy ohlednì použití našich duplexních slitin nebo chcete-li pøedložit poptávku, vyplòte poptávkový formuláø na této stranì. Pøípadnì kontaktujte telefonicky jednu z našich kanceláøí ve Velké Británii nebo Evropì, která s vámi prodiskutuje vaše potøeby. Podrobnosti jsou k dispozici na stranì s kontaktními informacemi.

Footer