Duplex 2205

Posláním spoleènosti NeoNickel je poskytovat zákazníkùm vysoce kvalitní a multifunkèní slitiny, které excelují i za nejextrémnìjších tlakù.  V této souvislosti pøedstavujeme Duplex 2205, duplexní austenitickou/feritickou nerezovou ocel, která v žíhaném stavu obsahuje 40– 50 % feritu. 

Vynikající korozní odolnost

Ocel Duplex 2205 se fakticky stala øešením problémù s korozním praskáním zpùsobeným chloridy, ke kterému dochází pøi použití nerezových ocelí 304/304L nebo 316/316L.

Pøíèinou této odolnosti je vysoký obsah molybdenu, chromu a dusíku.  Duplex 2205 tak nabízí mnohem lepší korozní odolnost ve vìtšinì prostøedí a rovnìž má vyšší konstrukèní pevnost než ostatní kovové materiály uvedené výše.  Jsou to pro právì tyto vlastnosti, díky nimž je tato ocel používána v širokém spektru aplikací, mezi které patøí chemické procesní nádoby, systémy odsiøování plynù, vaøáky v celulózkách, praèky pro bìlení, zaøízení pro zpracování potravin, potrubní systémy ropných polí a tepelné výmìníky.

Výborná pevnost a tuhost

Proè je Duplex 2205 tak vysoce cenìným materiálem, který se používá v širokém spektru aplikací?  Odpovìï zní, že Duplex 2205 je mimoøádnì univerzálním materiálem, který s sebou pøináší øadu výhod.  Mezi tyto výhody patøí vysoká odolnost vùèi koroznímu praskání vyvolanému chloridy a suldify, vynikající pevnost a schopnost zachovat odolnost proti dùlkové a štìrbinové korozi vyvolané chloridy.

Zamìøení na kvalitu

Jak byste oèekávali od firmy, která vyžaduje pouze to nejlepší, je Duplex 2205 od spoleènosti NeoNickel slitinou nejvyšších kvalit, kterou nenarušují vysoké teploty ani pùsobení tìch nejextrémnìjších prostøedí.  Bez ohledu na to, jak nároèné mohou být podmínky použití, má spoleènost NeoNickel vìdomosti, schopnosti a odborné znalosti, které ji umožòují dodávat slitiny, jež vás nikdy nezradí.  Dùraz na spolehlivost a kvalitu, o nìmž svìdèí naše výrobky, je dùvodem, proè je naše spoleènost v souèasné dobì považována za jednoho z nejdùvìryhodnìjších dodavatelù a výrobcù speciálních kovù na svìtì.

Budete-li potøebovat další informace o slitinì Duplex 2205, kontaktujte nás!