Korozivzdorné slitiny

Korozivzdorné slitiny

Korozivzdorné slitiny (rovnìž známé jako CRA) nabízejí mimoøádnì dùležitou dlouhodobou odolnost vùèi korozi u dílù, které se používají v prostøedí ropného a plynárenského prùmyslu. Mezi tyto díly patøí kromì dalších provozních zaøízení rovnìž vrtné trubky a prvky dùležité z hlediska bezpeènosti, potrubí, tepelné výmìníky, nádoby, ventily, komponenty a ventily hlav vrtù.

Zákazníci si mohou vybírat z øady rùzných korozivzdorných slitin. Tyto slitiny jsou obvykle dìleny do kategorií podle úrovnì své odolnosti pøi vystavení podmínkám konkrétního prostøedí.

Mezi klíèové parametry prostøedí, které ovlivòují korozní vlastnosti tìchto slitin, patøí:

  • Teplota
  • Parciální tlak oxidu uhlièitého
  • Pøítomnost èi nepøítomnost síry
  • pH prostøedí
  • Koncentrace chloridových iontù
  • Parciální tlak sirovodíku

Výše uvedené parametry mohou ovlivnit:

  • Stabilitu pasivní vrstvy (inicializace celkové koroze dùlkové koroze)
  • Snadnost repasivace inicializované dùlkové koroze
  • Rychlost uvolòování kovù z dùlkù
  • Riziko korozního praskání (SCC), jeho inicializace a šíøení

Zpùsoby výbìru korozivzdorných slitin

Postupy pøi výbìru korozivzdorných slitin (CRA), které se používají pøi výrobì a pøepravì korozivních plynù a ropných produktù, mohou pøedstavovat delikátní a složitý problém, který v pøípadì chybného øešení mùže vést k aplikaèním chybám nebo získání nespolehlivých výsledkù týkajících se funkce slitin CRA v konkrétním provozním prostøedí.

Spoleènosti a jednotlivci volí slitiny CRA rùznými zpùsoby, které berou v úvahu pøedpokládaný stav potrubních vedení a vrtù. Pokud jsou k dispozici výzkumná zaøízení, bìžný postup spoèívá ve vytvoøení a použití zkušebního programu simulujícího podmínky v konkrétním provozním prostøedí (napø. prùtokové potrubní systémy vers. hlubinné vrty). Na základì výsledkù se poté volí skupina slitin jako paleta možných alternativ. Místo souèasného testování všech slitin je snadnìjší a levnìjší testovat nìkolik nejpravdìpodobnìjších slitin CRA.

Pøi tomto zpùsobu výbìru mùže dosažení uspokojivých výsledkù snadno zabrat až tøi roky a to mùže být spojeno se znaènými náklady. Dalším zpùsobem výbìru slitin CRA je studium korozních dat platných pro oèekávané provozní podmínky, s jejichž pomocí je možné snadno eliminovat nevhodné kandidáty. Poté je možné provést zkoušky za úèelem dalšího zúžení výbìru.

Zde je nìkolik pøíkladù korozivzdorných slitin a podmínek, pro které se nejlépe hodí:

316L (austenitická nerezová ocel)

Slitina 316L se bìžnì používá pro opláštìní nádob, povrchové trubky a opláštìné potrubní systémy. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní oblasti použití této slitiny, je nutné dbát na to, aby bylo pøi použití zajištìno úplné odvzdušnìní. Za pøítomnosti kyslíku bude u slitiny 316L vznikat dùlková koroze, a to dokonce i pøi vystavení pùsobení studené moøské vody.

Slitina 22

Slitina 22 vykazuje výjimeènou odolnost vùèi širokému spektru korozních prostøedí. Nabízí vynikající odolnost vùèi vlhkému chloru a smìsím obsahujícím kyselinu dusiènou nebo oxidující kyseliny s ionty chloru. Rovnìž je možné oèekávat odolnost vùèi redukujícím kyselinám, jako je kyselina sírová nebo chlorovodíková. Další korozivní chemikálie, vùèi kterým je slitina odolná, jsou oxidující chloridy kyselin, vlhký chlor, kyselina mravenèí a octová, chloridy železa a mìdi, moøská voda, slaná voda a øada smìsných nebo kontaminovaných chemických roztokù, a už organických èi anorganických.

ZERON® 100

ZERON® 100 vykazuje vynikající odolnost vùèi štìrbinové a dùlkové korozi v prostøedí teplé moøské vody. Výbornì odolává koroznímu praskání.

Spoleènost NeoNickel dodává slitiny kovù a korozivzdorné slitiny zákazníkùm z celé Evropy. Budete-li potøebovat podrobnìjší informace, obrate se na nás!