C263

C263 (neboli celým názvem Cobalt 263) od spoleènosti NeoNickel je superslitina na bázi niklu tvrzená stárnutím, která je spojením vynikající pevnosti po dlouhá èasová období a mimoøádných výrobních vlastností v žíhaném stavu.

Výborná pøizpùsobivost

Jednou z hlavních pøedností slitiny C263 je její pøizpùsobivost pøi svaøování; lze ji svaøovat vìtšinou bìžných metod, jako je svaøování TIG, svaøování v ochranné atmosféøe tavící se elektrodou, svaøování elektronovým paprskem a odporové svaøování.  Nedoporuèuje se však používat pøi kyslíko-acetylenovém svaøování nebo svaøování pod tavidlem.

Vhodný materiál k použití po celém svìtì

Tento materiál se obvykle používá ve stavu tvrzení stárnutím. Pøestože není jeho pevnost za vyšších teplot tak imponující, jako u ostatních materiálù, je tato skuteènost více než vyvážena možností snadného tváøení a svaøování.  Díky tìmto vlastnostem se tento materiál stal velmi vyhledávaným u firem podnikajících v širokém spektru prùmyslových odvìtví po celém svìtì.

Ohromná pevnost

C263 je možné použít v celé øadì aplikací pøi teplotách až 900 °C; zde kombinuje ohromnou pevnost a tvárnost v tahu s vysokou odolností vùèi tvorbì trhlin vlivem stárnutí.  S tím je spojena další vlastnost – materiál je nemagnetický a vykazuje vysokou oxidaèní odolnost.  Jsou to právì tyto vlastnosti, díky nimž je slitina C263 dokonalým materiálem pro použití v turbínách, a to jak pozemních, tak v turbínách leteckých motorù.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì C263, kontaktujte nás. Pracovník našeho týmu vám rád pomùže!