Koupit ZERON® 100 od společnosti NeoNickel

Koupit ZERON® 100 od spoleènosti NeoNickelSpoleènost NeoNickel se již 30 let zabývá výrobou a dodávkou dílù ze slitin niklu a titanu. Jedná se o díly s vysokou mírou pøesnosti a nejvyšší kvality a zákazníci nakupující tyto díly pocházejí z automobilového, leteckého a dalších odvìtví.

Dodáváme zákazníkùm po celém svìtì. Naše výrobní zaøízení jsou jedna z nejdùmyslnìjších na svìtì. Naše sklady jsou plnì zásobeny pro každou situaci a to nám umožòuje plnit výrobní požadavky za minimální dobu. Øada našich zákazníkù nakupuje slitinu ZERON® 100. Náš odborný prodejní tým je schopen zákazníkùm doporuèit nejlepší možný materiál pro daný úèel.

ZERON® 100 je typem superduplexní nerezové oceli, která nabízí nákladovì efektivní materiálové øešení pro výrobky urèené do nároèných provozních prostøedí. Tento materiál mimoøádnì dobøe odolává koroznímu praskání a je rovnìž extrémnì odolný vùèi korozi pøi použití v teplé moøské vodì. Výborná odolnost proti dùlkové korozi je další vlastností, díky níž je tento kov neuvìøitelnì univerzální. Lze jej bez potíží použít v situacích, kde by u ostatních kovových produktù mohla vniknout koroze nebo trhliny. Díky své celkové odolnosti je tento materiál volbou zákazníkù ve velkém poètu prùmyslových odvìtví.

Tato kovová slitina byla pùvodnì vyvinuta pro použití ve vrtných plošinách v Severním moøi. Tato kovová slitina byla pùvodnì vyvinuta pro použití ve vrtných plošinách v Severním moøi.

Zatímco další slitiny jsou náchylné k rázovému poškození, zákazníci nakupující ZERON® 100 si povšimnou pouze postupného snižování jeho nárazové energie s klesající teplotou. Nedochází k pravému tvárnì køehkému pøechodu, jehož nevyhnutelným dùsledkem je vznik trhlin, jak tomu je u jiných materiálù. Tato kovová slitina byla pùvodnì vyvinuta pro použití ve vrtných plošinách v Severním moøi. Toto prostøedí je jedním z nejnároènìjších a nejdrsnìjších, jaké si umíme pøedstavit. Rychlá koroze, kterou pozorujeme o ostatních slitin, vedla k vytvoøení materiálu ZERON® 100. Mimo hluboké moøe se tento materiál používá v øadì rùzných prùmyslových odvìtví.

Pokud se zákazníci rozhodnou pro nákup produktù ZERON® 100 od spoleènosti NeoNickel, mohou si být jisti dodržením velmi vysokých výrobních standardù a dùkladným pochopením svých požadavkù. Naše výrobní zaøízení nám umožòují poskytovat mnohem více, než pouze výrobní služby. Jsme schopni pøevzít kompletní dodací øetìzec zákazníka.

Pokud zákazník potøebuje mít své produkty vyrobeny pøesnì podle èasového harmonogramu, jsme tento požadavek schopni uspokojit vèetnì øešení komplexních požadavkù spojených s tímto režimem dodávek. Pokud chcete další informace o nákupu materiálu ZERON® 100 od spoleènosti NeoNickel, mùžete kontaktovat náš zkušený prodejní tým.