Koupit RA330

HeaderSpoleènost NeoNickel je svìtoznámým zpracovatelem kovù s provozy po celé Evropì. Najdete nás ve Velké Británii, Francii, Itálii, Nìmecku a Èeské republice. Již déle než 30 let vyrábíme díly ze slitin niklu a slitin titanu. Máme zákazníky po celém svìtì a výrobu svých kovových souèástí nám svìøují významné spoleènosti, jako jsou GE Aviation a Rolls Royce.

Vysoká odolnost vùèi klimatickým vlivùm a pùsobení moøe. Vysoká odolnost vùèi klimatickým vlivùm a pùsobení moøe.

Specializujeme se na dodávky slitin a dalších materiálù, které vykazují vysokou odolnost vùèi klimatickým vlivùm a pùsobení moøe. Díky tomu si naši zákazníci mohou vybírat ze sortimentu výrobkù, které jsou vhodné pro mimoøádnì nároèná prostøedí, jako jsou plovoucí vrtné plošiny.

Bude-li zákazník potøebovat slitinu RA330, je spoleènost NeoNickel schopna tuto slitinu dodat v rùzných rozmìrech a specifikacích. Tento kov je vyvíjen již více než 60 let. Byl vytvoøen tak, aby jej bylo možné používat v prostøedí s vysokými teplotami, kde dochází k nauhlièování a opakovanému kalení. Aèkoli je na trhu øada slitin, které odolávají extrémním teplotním podmínkám po dlouhá èasová období, slitina RA330 je specificky navržena tak, aby ji bylo možné použít za podmínek cyklického zatìžování – stav této slitiny se nezhoršuje a slitina neselhává ani pøi trvalých cyklech zahøívání a ochlazování, ke kterým dochází bìhem krátkých intervalù. Spektrum potenciálních použití této slitiny rovnìž rozšiøuje skuteènost, že nabízí odolnost vùèi oxidaci až do teploty 1 148 °C.

Kromì ostatních složek slitina RA330 obsahuje 5 % niklu, 19 % chromu a 1,25 % køemíku. Tyto prvky byly zkombinovány do vysoce pøesného výrobního procesu, kterým se zajišuje vhodnost této slitiny k danému úèelu. To je dùvod, proè tak mnoho našich zákazníkù kupuje slitinu RA300 pro své nejnároènìjší projekty. Když slyšíme, že stávající podoby nerezové oceli nejsou schopny odolávat vlivùm prostøedí, kde se vyskytují vysoké teploty, doporuèujeme zákazníkùm použít tuto konkrétní slitinu vzhledem k jejímu celkovému výkonu.

Pokud naši zákazníci nakupují produkty na bázi slitiny RA330, získávají souèasnì øadu dalších výhod, které jsou souèástí obchodní spolupráce se spoleèností NeoNickel. Naše sí závodù na zpracování nám umožòuje plnit zakázky rychle a efektivnì. Neustále investujeme prostøedky do svého vybavení, abychom si zachovali pozici vedoucí spoleènosti na tomto trhu. Disponujeme dostateènou pružností, díky níž jsme schopni realizovat zakázku libovolného rozsahu, od jednorázové dodávky až po pøevzetí celého dodacího øetìzce zákazníka.

Podrobnìjší informace o tom, jak mùže spoleènost NeoNickel splnit vaše požadavky v oblasti zpracování kovù, mùžete získat zde.