Square Grid

Titanium CP3 Grade 2

Slitina Titanium CP3 Grade 2 má výborné vlastnosti pøi svaøování a vynikající oxidaèní a korozní odolnost. A nejen to – slitina Titanium CP3 Grade 2 vykazuje také dobrou pevnost a velmi dobrou schopnost studeného tváøení. Díky tìmto vlastnostem je materiálem, který si volí zákazníci po celém svìtì.

Chemistry

CNOHFeTi
MIN00000BAL
MAX0.080.030.250.0150.3BAL

Applications

  • Kondenzátory
  • Výparníky
  • Reakèní nádoby
  • Kryogenní nádoby

Funkèní profil

Široké použití slitiny Titanium CP3 Grade 2 je spojeno s její vynikající tváøitelností, pøimìøenou pevností a vynikající korozní odolností. Díky této kombinaci vlastností slitina Titanium CP3 Grade 2 pøedstavuje potenciální materiál pro široké spektrum aplikací, od leteckého a námoøního prùmyslu až po medicínu a chemický prùmysl.

Vlastnosti slitiny Titanium CP3 Grade 2

  • Vysoká korozní odolnost
  • Dobrá pevnost
  • Vynikající tváøitelnost
  • Oxidaèní odolnost

Díky mimoøádnì zkušeným pracovníkùm a úsilí o dosažení dokonalosti, jehož historie sahá témìø 30 let do minulosti, se spoleènost NeoNickel stala globálním lídrem v oblasti dodávek vysoce kvalitních speciálních kovù. Staèí, když se podíváte na náš vynikající sortiment slitin kovù a pochopíte, proè tomu tak je.

Další informace o slitinì Titanium CP3 Grade 2 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

CP3 Gr 2, Titanium Grade 2, komerènì èistý titan jakosti 2