Square Grid

Titanium CP1 Grade 4

Titanium CP1 Grade 4 je nejmìkèí a nejtvárnìjší ze všech jakostí titanu. Má vynikající korozní odolnost a vysokou rázovou houževnatost. Obecnì se jedná o materiál, který je vhodný pro jakoukoli aplikaci, kde se požaduje snadná tváøitelnost.

Chemistry

CNOHFeTi
MIN00000BAL
MAX0.080.050.400.0150.5BAL

Applications

  • Souèásti drakù letadel
  • Kryogenní nádoby
  • Tepelné výmìníky
  • Zaøízení CPI
  • Potrubí kondenzaèních jednotek
  • Moøicí koše

Corrosion Resistance

Korozní odolnost slitiny CP1 Titanium Grade 4 je založena na pøítomnosti tìsnì pøiléhající vrstvy oxidu, která se vytvoøí pøi styku s kyslíkem. Pøi poškození se vrstva samovolnì rychle obnoví za podmínky, že se v prostøedí nachází kyslík.

Tato slitina má vynikající odolnost vùèi korozní únavì v moøském prostøedí. V moøské vodì vykazuje úplnou odolnost vùèi korozi až do teploty 315 °C (600 °F). V úvahu je však nutné vzít možnost vzniku štìrbinové koroze, a díly musí být proto vhodnì navrženy tak, aby se zamezilo vzniku tìsných štìrbin.

Funkèní profil

Slitina Titanium CP1 Grade 4 se nejbìžnìji používá v leteckém a kosmickém, chemickém a papírenském prùmyslu. Má vynikající korozní odolnost a tvárnost a navíc mimoøádnì dobøe odolává korozní únavì v moøské vodì a díky tomu je velmi vhodná pro námoøní aplikace.

Tato slitina je také velmi odolná vùèi øadì chemických prostøedí vèetnì oxidaèních látek, alkalických médií, organických slouèenin a kyselin, vodných roztokù solí a vlhkých nebo suchých horkých plynù. Nabízí také dostateènou korozní odolnost v kapalných kovech, kyselinì dusièné, mírnì redukèních kyselinách a vlhkém plynném chloru nebo bromu.

Slitina Titanium CP1 Grade 4 má nejvyšší pevnost ze všech jakostí CP. Díky tomu mùže konkurovat nerezovým ocelím v øadì aplikací, kde se požaduje korozní odolnost. Její pevnost je na stejné úrovni jako u žíhaných nerezových ocelí a navíc má mírnì nižší hmotnost a lepší korozní odolnost. Slitina Titanium CP1 Grade 4 nepodléhá køehnutí na hranici zrn ani senzibilizaci pøi zvýšených teplotách. Mìrná pevnost (pevnost/hustota) pøedstavuje zpùsob porovnávání materiálù na základì kombinace pevnosti a hmotnosti.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Bìžné obchodní názvy slitiny Titanium CP 1 Grade 4

CP-1 Gr 4, komerènì èistý titan jakosti 4, Titanium Grade 4