Square Grid

Ti 6Al-4V

Slitina Ti 6Al-4V je nejrozšíøenìjší ze všech alfa-beta slitin titanu. Obvykle se používá v žíhaném stavu pøi provozních teplotách do 399°C (750°F). Nabízí vysokou pevnost a vynikající odolnost vùèi celkové korozi.

Chemistry

AlVCNOHFeYOstatní,
Jednotlivì
Ostatní,
Celkem
Ti
MIN5,53,5
MAX6,754,50,080,050,20,01250,30,0050,10,4Bilance

Applications

 • Lopatky, kotouèe a prstence turbín
 • Konstrukèní souèásti letadel
 • Konstrukèní souèásti zbraní
 • Spojovací prostøedky
 • Lékaøské a zubní implantáty
 • Ruèní nástroje
 • Sportovní vybavení
 • Chemické procesní zaøízení

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,160 lb/inch3
Rozsah teplot tání: 1609-1660°C (2929 – 3020°F)
ß transus: 996± 28°C (1825± 25°F)

Teplota, °F70200400600
Souèinitel tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-65,35,45,5
Tepelná vodivost,
Btu ? Ft/Ft2 ? Hod°F STA
4,04,35,26,1
Modul pružnosti,
psi X 106 STA
16,716,015,014,0

Mechanické vlastnosti

Specifikované, AMS 4911, žíhané desky a tabule

Žíhání 1 300 °F, chlazení vzduchemŽíhání 1 300 °F, rozpouštìcí žíhání 1 750 °F, stárnutí 1 000 °F
Mez pevnosti v tahu, ksi138-155150-172
Mez kluzu 0,2 %, ksi128-147137-156
Prodloužení, %15-2015-17
Zmenšení plochy, %38-5141-46

Typická pevnost v tahu a lomová houževnatost, rùzné tepelné úpravy plochých válcovaných výrobkù (MCIC-HB-02, dotisk 1985)

Mez kluzu 0,2 %, ksiLomová houževnatost K1C, ksi ?in
Žíhaný stav
(kontinuálnì válcovaný plech)
132
142 (pøíènì)
128
140 (pøíènì)
Beta žíhaný (plech)131134
Beta STA 1250°F b128150
Beta STA 1000°F b143120
STA 1250°Fc137105
STA 1000°Fc15980

(a) Smìrové varianty,
(b) Beta tepelná úprava následovaná ošetøením v roztoku a pøestárnutím pøi teplotì 677˚C (1250˚F) nebo stárnutím pøi teplotì 538˚C (1000˚F)
(c) Ošetøení v roztoku a pøestárnutí pøi teplotì 677˚C (1250˚F) nebo stárnutí pøi teplotì  538˚C (1000˚F)

 

Funkèní profil

Slitina Ti 6Al-4V je nejrozšíøenìjší ze všech alfa-beta slitin titanu. Obvykle se používá v žíhaném stavu pøi provozních teplotách do 399°C (750°F). Lze ji však tepelnì zpracovat za úèelem dosažení vysoké pevnosti v dílech s tlouš?kou menší než 4″. Vytvrditelnost je omezená a u dílù s tlouš?kou vìtší než jeden palec se nemusí vyvinout úplné vlastnosti. Slitina Ti 6Al-4V se svaøuje pomocí pøídavného kovu nebo svaøovacího drátu ELI.

Vlastnosti slitiny Ti 6AL-4V

 • Vysoká pevnost do 315.5°C (600°F)
 • Vynikající odolnost vùèi celkové korozi
 • Vysoké pomìr pevnosti k hmotnosti

Další informace o slitinì Ti 6Al-4V vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

6-4 Titanium, 6-4, Ti 6-4

Technické zdroje