Square Grid

Ti 6-2-4-2

Tato témìø alfa slitina se používá hlavnì vzhledem ke své vysoké pevnosti, tuhosti a dobré odolnosti proti teèení až do teploty 538°C (1000°F). Charakteristiky z hlediska kování a obrábìní jsou podobné, jako u slitiny Ti 6Al-4V; 6-2-4-2 je slitina titanu, kterou dodává spoleènost NeoNickel.

Chemistry

AlSnZrMoCNHOSiFeYOstatní,
Jednotlivì
Ostatní,
Celkem
Ti
MIN5,51,83,61,80,06
MAX6,52,24,42,20,050,050,0150,120,10,250,0050,10,3Bilance

Applications

  • Kotouèe, lopatky kompresorù
  • Konstrukce drakù a trupy letadel
  • Souèásti systémù pøídavného spalování
  • Tlumièe hluku

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,160 lb/in3
ß transus: 996°C (1825±25°F)
Tepelná vodivost: 4,00 Btu ? h/ft2 ? h°F
Souèinitel tepelné roztažnosti: 32–212 °F 4,3 x10-6 in/in°F
Modul pružnosti: 16,5×106 psi

Mechanické vlastnosti

Minimální tahové vlastnosti, AMS 4919, duplexní, žíhaná

Tlouš?ka, palce0,025 ? 0,062> 0,062 ? 1,000> 1,000 ? 3,000
Pevnost v tahu, ksi135 000135 000135 000
Mez stlaèitelnosti 0,2 %, ksi125 000125 000125 000
Prodloužení, %81010

Ohybové faktory, duplexní, žíhaná, AMS 4919

Jmenovitá tlouš?ka, palce? 0,070> 0,070 < 0,1875
Faktor, 105° ohyb910

Funkèní profil

Tato témìø alfa slitina se používá hlavnì vzhledem ke své vysoké pevnosti, tuhosti a dobré odolnosti proti teèení až do teploty 538°C (1.000°F). Charakteristiky z hlediska kování a obrábìní jsou podobné jako u slitiny Ti 6Al-4V. Mezi oblasti použití patøí souèásti kompresorù, èásti drakù letadel pøicházející do styku s vysokými teplotami a konstrukce pøídavného spalování motorù. Svaøitelnost slitiny Ti 6-2-4-2 je uspokojivá; používá se svaøovací drát AMS 4952. K dispozici je v nìkolika rùzných tepelných úpravách.

Tabule a páska s tlouš?kou do 0,1875″: Duplexní žíhání: 899°C (1650 ± 25°F), 30± 3 minuty, chlazení vzduchem, následuje 787°C (1450± 25°F) po dobu 15 ± 2 minuty, chlazení vzduchem.

Triplexní žíhání: 899°C (1650 ± 25°F), 1 hodiny, chlazení vzduchem, následuje 787°C (1450°F), 1 hodiny, chlazení vzduchem, 593°C (1100°F), 2 hodiny, hlazení vzduchem.

Tabule s tlouš?kou 0,1875″ a vìtší: Duplexní žíhání: 343°C (650± 25°F), 60± 5 minut, chlazení vzduchem, následuje 593°C (1100±25°F), 8 hodin ± 15 minut, chlazení vzduchem. Triplexní žíhání: 899°C (1650°F), 1 hodiny, chlazení vzduchem, následuje 787°C (1.450°F), 1 hodiny, chlazení vzduchem, 593°C (1100°F), 2 hodiny, hlazení vzduchem.

Tyèe a výkovky: Duplexní žíhání: Rozpouštìcí žíhání, 25 – 50 °C íže. ß transus, 1 hodina, chlazení vzduchem, nebo rychleji, 593°C (1100°F), 8 hodin chlazení vzduchem.

Bìžné obchodní názvy

Ti 6-2-4-2, 6-2-4-2, 6al-2sn-4zr-2mo

Budete-li potøebovat podobnìjší informace o slitinì Ti 6-2-4-2, kontaktujte nás zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø!

Technické zdroje