Square Grid

Alloy 321

Slitina 321 Stainless se vyznaèuje dobrou oxidaèní odolností až do teploty 1 600 °C, výbornou odolností vùèi koroznímu praskání vyvolanému kyselinou polythionovou a nabízí vysoký výkon za pøíznivou cenu.<br

Chemistry

CrNiMoCuTiCMnSiPSNFe
MIN17,09,05x(C+N)0,25
MAX19,012,00,750,750,70,082,01,00,040,030,1Bilance

Applications

  • Rozdìlovací kusy leteckých pístových motorù
  • Dilataèní spoje
  • Termické oxidaèní jednotky
  • Zaøízení rafinérií
  • Vybavení pro chemické zpracování pøi vysokých teplotách

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,286 lb/inch3
Teplota tání: 2550-2600 °F

Teplota, °F2004008001000120014001600
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-69,39,410,010,310,610,911,1
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
8,89,711,412,1
Dynamický modul pružnosti, psi x 10628,026,523,822,521,219,7

Elektrický odpor

Teplota, °F68212392752111214721652
ohm circ mil/ft430470515600670725760

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Prùmìrné tahové vlastnosti pøi zvýšené teplotì

Teplota, °F68400600800100012001400
Mez pevnosti v tahu, ksi8462626259,545,527,5
Mez kluzu 0,2 %, ksi3820,5181716,51614

Prùmìrné napìtí k pøetržení

Teplota, °F1050110011501200125013001350140014501500
1 000 hodin, ksi301911,26,84,0
10 000 hodin, ksi3123,517,312,99,77,25,44,03,052,3
100 000 hodin, ksi2316,5128,76,34,63,32,451,751,27

Prùmìrné napìtí pro rychlost sekundárního (minimálního) teèení

Teplota, °F1050110011501200125013001350140014501500
1 % za 1 000 hodin, ksi302013,18,85,83,852,551,71,130,75
1 % 100 000 hodin, ksi13,69,25,93,92,551,71,10,740,480,32

Funkèní profil

Slitina Alloy 321 stainless je stabilizována titanem a používá se v teplotním rozmezí 1 000–1 600 °F. Pokud provozní teploty dosahují hodnoty pøibližnì až 1 600 °F, je možné použít stabilizaèní zpracování pøi teplotì 1 550–1 650 °F a ochlazení vzduchem k zajištìní optimální odolnosti vùèi mezikrystalové korozi a koroznímu praskání vyvolanému kyselinou polythionovou. Slitina 321 stainless se snadno svaøuje všemi bìžnými metodami vèetnì svaøování pod tavidlem. Vhodnými pøídavnými kovy jsou holý drát AWS ER347 a povleèené elektrody E347. Svojí obrobitelností se slitina 321 stainless podobá nerezové oceli 304. Její míra obrobitelnosti dosahuje hodnoty 45 % vzhledem k oceli AISI B1112.

Vlastnosti slitiny Alloy 321

  • Oxidaèní odolnost do1 600 °F
  • Stabilizace proti mezikrystalové korozi v zónì postižené teplem svaøování (HAZ)
  • Odolává koroznímu praskání vyvolanému kyselinou polythionovou

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Další informace o slitinì Alloy 321 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

321, 321 Stainless, Alloy 321

Technické zdroje