Square Grid

Alloy 310S

Slitinu 310S charakterizuje vynikající oxidaèní odolnost za mírnì cyklických podmínek až do teploty 2 000 °F. Vzhledem k vysokému obsahu chromu a støednímu obsahu niklu vykazuje slitina 310S dobrou odolnost vùèi sulfidaci a dalším formám koroze za vysokých teplot.

Chemistry

CrNiCSiMnPSMoCuFe
MIN24,019,0
MAX26,022,00,080,75*2,00,0450,030,750,5Bilance

* Dle specifikace ASTM 1,50 max Si.

Applications

 • Spalovací komíny
 • Spalovací komory na uhlí s fluidním ložem
 • Sálavé trubky
 • Závìsy trubek pro rafinaci ropy a parní kotle
 • Vnitøní souèásti zplynovaèù uhlí
 • Teplomìrné jímky
 • Žáruvzdorné kotevní šrouby
 • Hoøáky, spalovací komory
 • Retorty, mufle, žíhací kryty
 • Zaøízení na zpracování potravin
 • Kryogenní konstrukce

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,284 lb/inch3
Teplota tání: 2470-2555 °F

Teplota, °F70100012001400160018002000
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-69,59,810,0510,1510,310,6
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
7,613,615,216,818,420,0
Dynamický modul pružnosti, psi x 10629,023,021,820,519,2

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti

Teplota, °F101000120014001600
Mez pevnosti v tahu, ksi80,067,854,135,119,1
Mez kluzu 0,2 %, ksi35,020,820,719,312,2
Prodloužení, %5247434648

Typická mez pevnosti pøi teèení

Teplota, °F1200140016001800
Minimální teèení 0,0001%/hod, ksi14,93,31,10,28
Mez pevnosti po 10 000 hod, ksi14,44,51,50,66

Funkèní profil

Slitina Alloy 310S je široce používána v prostøedích s mírným nauhlièováním, které se vyskytují napøíklad v petrochemickém prùmyslu. V prostøedích prùmyslových pecí pro tepelné zpracování, kde dochází k intenzivnìjšímu nauhlièování, je nutné použít slitinu RA330® nebo RA333®. Slitina 310 se nedoporuèuje pro opakované kapalinové kalení, kde dochází k prudkým tepelným rázùm. Dodává se v øadì produktových forem a její velikost zrna a obsah uhlíku splòují požadavky 310S a 310H. Slitina 310 se èasto používá pøi kryogenních teplotách a nabízí vynikající tuhost až do teploty -450 °C a nízkou magnetickou permeabilitu. Míra obrobitelnosti slitiny 310 dosahuje hodnoty 42 % vzhledem k oceli AISI B1112.

Vlastnosti slitiny Alloy 310S

 • Oxidaèní odolnost až do 2 000 °F
 • Støední pevnost pøi vysokých teplotách
 • Odolnost vùèi horké korozi
 • Pevnost a tuhost pøi kryogenních teplotách

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Další informace o slitinì 310S vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

310 Stainless

Technické zdroje