Square Grid

Alloy 17-4

Slitina Alloy 17-4 se nejèastìji používá v ropném a plynárenském prùmyslu a ve zdravotnictví. Nabízí vynikající korozní odolnost, vysokou mez pevnosti pøi teèení a vysokou pevnost a tuhost v tahu. Díky tomu si ji vybírá øada z našich zákazníkù.

Chemistry

NiCrMoMnCuSiCCb+TaSPFe
MIN3,015,03,05 x C
MAX5,017,50,051,04,01,00,070,450,03*0,04*Bilance

Applications

  • Šoupátkové ventily
  • Chemické procesní zaøízení
  • Høídele èerpadel, pøevodovky, plunžry
  • Døíky ventilù, kulièky, pouzdra, sedla
  • Spojovací prostøedky

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,282 lb/inch3
Rozsah teplot tání: 2560–2625 °F
Poissonùv pomìr: 0,272
Elektrický odpor: 463 Ohm-circ mil/ft

Teplota, °F70212392572
Souèinitel tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-67,27,57,8
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
8,69,29,810,4
Modul pružnosti,
psi X 106
29,028,127,026,1

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti v podélném smìru

H 900*H 925H 1025H 1075H 1100H 1150H 1150-M
Mez pevnosti v tahu, ksi200190170165150145125
Mez kluzu 0,2 %, ksi18517516515013512585
Prodloužení na délce 2″ nebo 4XD v %14141516171922
Zmenšení plochy, %50545658586068
Tvrdost dle Brinella (Rockwella)420 (C 44)409 (C42)352 (C 38)341 (C 36)332 (C 35)311 (C 33)277 (C 27)
Rázová zkouška metodou Charpy, ft-lbs152535402530100

*Pro aplikace vyžadující vìtší rázovou houževnatost se pøi stárnutí po dobu 4 hodin dosahuje následujících typických hodnot: Mez pevnosti v tahu – 196 ksi, mez kluzu 0,2% – 181 ksi, prodloužení na délce 2″ – 14 %, zmenšení plochy – 52 %, tvrdost dle Rockwella – C 43 a rázová zkouška metodou Charpy – 20 ft-lbs

Funkèní profil

Slitina 17-4 Stainless je vytvrzená nerezová ocel s martenzitickou strukturou, která spojuje vysokou pevnost s korozní odolností nerezové oceli. Vytvrzení se provádí krátkodobou, jednoduchou tepelnou úpravou pøi nízké teplotì. Na rozdíl od konvenèních martenzitických nerezových ocelí, jako je typ 410, lze 17-4 relativnì dobøe svaøovat. Díky pevnosti, korozní odolnosti a jednodušší výrobì se mùže slitina Alloy 17-4 Stainless stát nákladovì efektivní náhradou vysokopevnostních uhlíkových ocelí a dalších nerezových typù.

Vlastnosti slitiny Alloy 17-4

  • Vysoká pevnost v tahu a tvrdost do 600 °F
  • Korozní odolnost
  • Vynikající oxidaèní odolnost až do teploty pøibližnì 1 100 °F
  • Mez pevnosti pøi teèení do 900 °F

Další informace o slitinì 17-4 Stainless nebo odpovìdi na poptávky ohlednì skladové dostupnosti vám poskytneme zde, pøípadnì vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

17-4 Stainless

Technické zdroje