Square Grid

Alloy 15-5

Nerezová ocel 15-5 od spoleènosti NeoNickel je martenzitická precipitaènì vytvrzovaná nerezová ocel, která pøedstavuje výbornou kombinaci vysoké pevnosti, dobré korozní odolnosti, dobrých mechanických vlastností pøi teplotách až 600 °F (316 °C) a dobré tuhosti.

Chemistry

NiCrMnCuSiNb+TaCPSFe
MIN3,514,02,50,15
MAX5,515,51,04,51,00,450,070,040,03Bilance

Applications

  • Letecký prùmysl
  • Chemické a petrochemické aplikace
  • Papír a celulóza
  • Potravináøství

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,280 lb/inch3
Poissonùv pomìr: 0,272
Elektrický odpor: 589 Ohm-circ mil/ft

Teplota, °F70200800
Souèinitel tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-66,3
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
10,6
Modul pružnosti,
psi X 106
28,5

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Minimální specifikované vlastnosti, ASTM A 564

Teplota, °F363 (stav A)
StavH 900H 1075H 1150
Mez stlaèitelnosti 0,2 %, ksi170125105
Mez pevnosti v tahu, ksi190145135
Prodloužení na délce 2″ v %, min.101316
Zmenšení plochy, %354550
Tvrdost podle Brinella388331277

Funkèní profil

Slitina Alloy 15-5 byla navržena tak, aby mìla vìtší tuhost než slitina 17-4 PH. Slitina Alloy 15-5 má ve vyžíhaném stavu martenzitickou strukturu a je dále zpevnìna tepelnou úpravou pøi relativnì nízké teplotì, pøi které ve slitinì dochází k precipitaci fáze obsahující mìï. Slitina 15-5 se v nìkterých specifikacích oznaèuje XM-12.

Vlastnosti slitiny Alloy 15-5

  • Vysoká pevnost
  • Vynikající tuhost
  • Dobrá korozní odolnost
  • Neobsahuje ferit

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Další informace o nerezové oceli 15-5 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

15-5 Stainless, 15-5 PH

Technické zdroje