Square Grid

Alloy 13-8

Slitina Alloy 13-8 spoleènosti NeoNickel je martenzitická, precipitaènì vytvrzená slitina, která dosahuje vynikající pevnosti a výborné tuhosti! Kromì toho tato slitina vykazuje dobrou tvárnost a tuhost ve velkých dílech, a to jak v podélném, tak v pøíèném smìru.

Chemistry

NiCrMoCPSSiMnNAlFe
MIN7,512,252,00,90
MAX8,513,252,50,050,010,0080,10,20,11,35Bilance

Applications

  • Komponenty pro leteckou techniku
  • Zaøízení pro vstøikování plastù
  • Souèásti pr

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,279 lb/inch3
Rozsah teplot tání: 2560 – 2680 °F
Elektrický odpor: 613 Ohm-circ mil/ft

Teplota, °F70212392572
Souèinitel tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-67,27,57,8
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
8,69,29,810,4
Modul pružnosti,
psi X 106
29,028,127,026,1

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Pevnost se mìní v závislosti na tepelném zpracování. V následující tabulce jsou uvedeny minimální mechanické vlastnosti za rùzných podmínek stárnutí dle normy AMS 5864.

H950H1000H1025H1050H1100H1150
Mez stlaèitelnosti 0,2 %, ksi20519017516513590
Mez pevnosti v tahu, ksi220205185175150135
Prodloužení na délce 2″, %101011121414
Zmenšení plochy, % (podélnì)455050505050
Zmenšení plochy, % (pøíènì)455050505050
Zmenšení plochy, % (krátce pøíènì)354045455050
Min. tvrdost dle Rockwella4543403430

Funkèní profil

Slitina Alloy 13-8 je martenzitická, precipitaènì zpevòující nerezová ocel, která má výbornou pevnost, vysokou tvrdost, vynikající tuhost a dobrou korozní odolnost. Dobré pøíèné tuhosti se dosahuje pøísnou kontrolou chemického složení, nízkým obsahem uhlíku a vakuovým tavením. Mezi typická použití patøí velké konstrukèní komponenty drakù letadel a zaøízení pro vstøikování plastù.

Vlastnosti slitiny Alloy 13-8

  • Výborná pevnost
  • Vynikající tuhost
  • Precipitaèní zpevnìní

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Další informace o slitinì Alloy 13-8 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

13-8 Stainless