Square Grid

AL-6XN®

Díky 25 letùm ovìøeného nasazení v prostøedí moøské vody a pevnosti, která o 50 % pøekraèuje pevnost nerezové oceli, je slitina AL-6XN® vhodným materiálem pro øadu aplikací a prùmyslových odvìtví po celém svìtì.

Chemistry

CrNiMoCNMnSiPSCuFe
MIN20,0023,506,000,18
MAX22,0025,507,000,030,252,001,000,040,030,75Bilance

Applications

  • Odsiøovací jednotky FGD
  • Reverzní osmóza
  • Destilaèní kolony
  • Tepelné výmìníky

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,291 lb/in3
Teplota tání: 1321-1393°C (2410-2540°F)
Elektrický odpor: 535 Ohm-circ mil/ft

Teplota, °F70200300400600700800
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10 -67,98,38,48,68,78,8
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
6,77,58,18,710,010,611,2
Dynamický modul pružnosti, psi x 10 628,327,426,124,823,4

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Minimální specifikované vlastnosti, ASME SB-688, plech

Mez pevnosti v tahu, ksi95
Mez kluzu 0,2 %, ksi45
Prodloužení30
Max. tvrdost, HRC30,5

Typické tahové vlastnosti, plech

Teplota, °F-450-320702004006008001000
Mez pevnosti v tahu, ksi218,0196,0108,099,990,386,087,083,6
Mez kluzu 0,2 %, ksi142,0107,053,049,440,436,336,034,0
Prodloužení, %3649474746474850
Rázová zkouška metodou Charpy, ft-lbs322*85140

*Lomová houževnatost KIC

Max pøípustná napìtí dle ASME, èást VIII, oddíl 1, ksi

200 °F400 °F600 °F800 °F
Slitina AL-6XN27,124,623,322,6
316L20,019,317,015,9
Slitina Alloy 40018,718,718,715,0

Corrosion Resistance

Slitina AL-6XN® má vynikající korozní odolnost v prostøedích s vysokým obsahem chloridù a rovnìž v øadì kyselin. Níže je uveden struèný pøehled dùležitých údajù o odolnosti vùèi dùlkové a štìrbinové korozi ve srovnání s øadou jiných slitin.

Slitina% MoCCCT, °FCPT, °FPREN
316L2,1< 286824
22053,16812035
904L4,47513036
ZERON® 1003,510818041
AL-6XN6,311017244
6259,011351

* CCCT – 10 % FeCl3 6H20, dle ASTM G 48 postup B, CPT – 1 M NaCl, dle ASTM G 150, PREN = Cr + 3,3 Mo + 16N

Fabrication

Nízký obsah uhlíku a vysoký obsah dusíku ve slitinì AL-6XN (UNS N08367) omezují na minimum precipitaci karbidù a sekundární fáze, které se mohou vyskytnout bìhem svaøování. Proto mohou být svaøence použity pøímo ve stavu po svaøení za podmínky, že je použit vhodný pøídavný materiál, jako je napøíklad slitina 625. Slitinu AL6XN je možné svaøovat v terénu s využitím postupù podobných tìm, které se používají u dalších austenitických nerezových ocelí.

Funkèní profil

AL6-XN® (UNS N08367) je „superaustenitická“ nerezová slitina vysoké èistoty s nízkou úrovní uhlíku a obsahem dusíku. Slitina AL6-XN byla navržena jako materiál odolný vùèi moøské vodì. Prokazuje svoji odolnost proti širokému spektru vysoce korozních prostøedí. Vysoká pevnost a korozní odolnost slitiny AL6-XN® z ní èiní lepší volbu, než konvenèní duplexní nerezové oceli, a rovnìž pøedstavuje nákladovì efektivnìjší alternativu k vìtšinì drahých slitin na bázi niklu všude tam, kde se požaduje vynikající tváøitelnost, svaøitelnost, pevnost a korozní odolnost.

Vlastnosti slitiny AL6-XN®

  • Vynikající odolnost vùèi dùlkové a štìrbinové korozi v roztocích chloridù
  • Praktická odolnost proti koroznímu praskání v prostøedích NaCl
  • Vysoká pevnost a tuhost

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì AL6-XN®, kontaktujte nás zde. Rádi vám pomùžeme. Pøípadnì vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

AL6XN, UNS N08367