Square Grid

AerMet 100

Slitina AerMet 100 nabízí vysokou pevnost a vynikající tuhost, které doplòuje výjimeèná tvárnost a tvrdost. AerMet 100 je urèena pro díly, které musejí mít vysokou pevnost a vynikající odolnost vùèi koroznímu praskání.

Chemistry

Hm. %CNiCoCrMoFe
AerMet® 1000,21-0,2511-1213-142,9-3,31,1-1,3Bilance

Applications

 • Spojovací materiál
 • Podvozky letadel
 • Ovládací prvky
 • Výzbroj
 • Balisticky odolné souèásti
 • Høídele tryskových motorù
 • Hnací høídele

Funkèní profil

Tato slitina poskytuje vysokou tvrdost a pevnost v kombinaci s výjimeènou tvárností a tuhostí. Mìla by být zvážena jako materiál pro konstrukèní souèásti letadel a letecké techniky, které musejí mít vysokou pevnost, vysokou lomovou houževnatost a výjimeènou odolnost vùèi koroznímu praskání. Slitinu AerMet 100 je možné použít až do teploty asi 800 °F (427 °C).

Vlastnosti slitiny AerMet 100

 • Vysoká pevnost
 • Výjimeèná tažnost
 • Vynikající tuhost
 • Výjimeèná odolnost vùèi vzniku trhlin pod vlivem zatížení a korozního prostøedí

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Další informace o slitinì AerMet 100 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

Slitina AerMet, AerMet 100, 100 AerMet

 

Technické zdroje