Square Grid

A-286

Pokud potøebujete nerezovou ocel, která nabídne vynikající pevnost až do teploty 1 000 °F a vynikající oxidaèní odolnost pøi teplotách do 1 500 °F, je pro vás tím pravým øešením nerezová ocel A-286 spoleènosti NeoNickel. Nyní je k dispozici v rùzných produktových formách.

Chemistry

CrNiMoCoVaAlTiBCFeMnSiPS
MIN13,524,01,00,11,90,003
MAX16,027,01,51,00,50,352,350,010,08Bilance2,01,00,0250,025

Applications

  • Souèásti tryskových motorù
  • Vysokoteplotní spojovací materiál, pružiny
  • Nemagnetická kryogenní zaøízení

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,303 lb/inch3
Rozsah teplot tání: 2350-2460 °F

Teplota, °F200800100012001400
Souèinitel tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-69,29,69,89,910,3
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
8,09,813,014,1
Modul pružnosti,
psi X 106
242223

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti, tabule

Teplota, °F70*70400800100012001400
Mez pevnosti v tahu, ksi95*14514313813110364
Mez kluzu 0,2 %, ksi50*959393878862
Prodloužení, %40*242118181318

* Žíhaná

Typická mez pevnosti pøi teèení, 1 800 °F/1 325 °F, tepelné zpracování

Teplota, °F100011001200
100 hodin, ksi998161
1 000 hodin, ksi887146

Funkèní profil

Slitina A-286 je vytvrditelná superslitina na bázi železa urèená k použití v oblastech vyžadujících vysokou pevnost, dlouhodobì v rozmezí -320 °F až 1 000 °F a krátkodobì v rozmezí 1 300 až 1 500 °F. Oxidaèní odolnost je pøi nepøetržitém použití zajištìna až do teploty 1 500 °F, pøi pøerušovaném použití do 1 800 °F. Korozní odolnost vùèi vodì je srovnatelná s nerezovou ocelí 316/316L. Tepelná úprava dle normy AMS 5525 vyžaduje rozpouštìcí žíhání pøi teplotì 1 800 °F a ochlazení vzduchem. Stárnutí probíhá pøi teplotì 1 325 °F po dobu 16 hodin a poté je materiál ochlazen vzduchem.

Vlastnosti slitiny A-286

  • Vysoká pevnost do 1 000 °F
  • Oxidaèní odolnost do 1 500 °F

Další informace o nerezové oceli A-286 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

A286 Stainless, A286 Alloy

Technické zdroje