Square Grid

WASPALOY

Waspaloy® je vytvrditelná superslitina s niklovou bází, která má efektivní pevnost pøi teplotách až 760-871°C (1 400–1 600 °F) a dobrou oxidaèní odolnost v prostøedí plynových turbín až do 871°C (1 600 °F). Mez pevnosti pøi teèení slitiny Wespaloy je vyšší ve srovnání se slitinou Alloy 718 pøi teplotách nad 621-648°C (1 150–1 200 °F).

Chemistry

CrNiMoCoAlTiBCZrFeMnSiPSCu
MIN18,003,5012,001,202,750,0030,020,02
MAX21,00Bilance5,0015,001,603,250,010,100,082,000,100,150,0150,0150,10

Applications

  • Høídele
  • Spojovací prostøedky

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,296 lb/in3
Rozsah teplot tání: 1328-1357°C (2425 – 2475°F)

Teplota, °F40010001200140016001800
Souèinitel* tepelné roztažnosti,
in/in°F x 10-6
7,07,88,18,48,99,7
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
7,310,411,612,713,9
Dynamický modul pružnosti,
psi x 106
302726242321

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti, po tepelné úpravì, tabule

Teplota, °F70120014001600
Mez pevnosti v tahu, ksi19317314079
Mez kluzu 0,2 %, ksi13211211260
Prodloužení, %27211212
Tvrdost dle Rockwella C34-40

Typická mez pevnosti, po tepelné úpravì, tabule – napìtí k roztržení v uvedeném èase

Teplota, °F12001300140015001600
100 hodin, ksi9275533218
1 000 hodin, ksi8057351910

Funkèní profil

Svaøování slitiny WASPALOY je obtížné a nejlépe se provádí na materiálu ve stavu po rozpouštìcím žíhání. Omezte proudy a velikost oblasti natavení. Rychlé ochlazení po svaøení je nutné k omezení napìtí stárnutí na minimum. Je žádoucí použít mìdìné úložné tyèe nebo vodou chlazené pøípravky. Po svaøování by mìl být materiál zpracování v roztoku s využitím rychlého zahøívání a ochlazování v rozmezí stárnutí. Po žíhání následuje stabilizace a stárnutí.

Vlastnosti slitiny WASPALOY

  • Vysoká pevnost
  • Oxidaèní odolnost do teploty 954°C (1750°F)

Výbìr správné slitiny pøedstavuje mnohem více, než pouhý výbìr podle pøehledu vlastností. Potøebujete dodavatele slitin, který chápe jedineèné potøeby a výzvy vašeho konkrétního odvìtví.

Naše spoleènost se specializuje na dodávky øešení pro zákazníky z rùzných odvìtví, mezi které patøí letectví a kosmonautika, energetika, chemické zpracování, tepelné zpracování, ropný prùmysl a plynárenství a motorsport. Náš tým odborníkù vám pomùže nalézt tu pravou slitinu, která vyhoví vašim požadavkùm.

Další informace o slitinì WASPALOY vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

WASPALOY

Technické zdroje