Square Grid

Rene 41

Rene 41 od spoleènosti NeoNickel vytvrditelná superslitina s niklovou bází, která pøináší výjimeènou pevnost v rozmezí od pokojové teploty až do pøibližnì 1 600 °F. Obvykle se používá v leteckém a kosmickém prùmyslu.

Chemistry

CrNiMoCoAlTiBCFeMnSiSCu
MIN18,009,0010,001,403,000,003
MAX20,00Bilance10,5012,001,803,300,010,125,000,100,500,0150,50

Applications

  • Horké souèásti tryskových motorù
  • Souèásti raketových støel
  • Šrouby
  • Pružiny

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,298 lb/in3
Rozsah teplot tání: 2 385 – 2 450 °F

Teplota, °F80010001200140016001800
Souèinitel* tepelné roztažnosti,
in/in°F x 10-6
7,47,68,08,48,69,3
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
9,710,812,013,214,4
Dynamický modul pružnosti,
psi x 106
2928261252422

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti, po tepelné úpravì, tabule

Teplota, °F70120014001600
Mez pevnosti v tahu, ksi183162152103
Mez kluzu 0,2 %, ksi11911110984
Prodloužení, %21141411
Tvrdost dle Rockwella C33-40

Typická mez pevnosti, po tepelné úpravì, tabule – napìtí k roztržení v uvedeném èase

Teplota, °F120014001600
100 hodin, ksi1076323
1 000 hodin, ksi904313

Funkèní profil

Hledáte-li slitinu s výjimeènì vysokou pevností, která rovnìž nabízí vynikající oxidaèní odolnost až do teploty 1 800 °F, je pro vás slitina Rene 41 tou pravou volbou. Je k dispozici v tabulích a v podobì produktù pro svaøování.

Vlastnosti slitiny Rene 41

  • Výjimeènì vysoká pevnost
  • Oxidaèní odolnost do teploty 1 800 °F

Díky provozùm rozmístìných po Evropì jsme schopni poskytovat slitiny nejvyšší kvality v pøesných rozmìrech spoleènostem podnikajícím v oblasti tepelného/chemického zpracování, energetiky, v ropném a plynárenském prùmyslu, ve výrobì papíru a celulózy a v oboru odsolování.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Další informace o slitinì Rene 41 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

Slitina René 41

Technické zdroje