Square Grid

602 CA®

Slitina 602 CA® od spoleènosti NeoNickel je jedním z nejoblíbenìjších speciálních kovù, které jsou øadu let dodávány zákazníkùm z širokého spektra odvìtví z jednoho dobrého dùvodu…jedná se o slitinu niklu, která dosahuje nejlepší oxidaèní odolnosti a nejvyšší pevnosti.  Vynikající vlastnosti této slitiny souvisejí s jejím jedineèným složením. Obsahuje vysoký podíl chromu a pøídavek hliníku a yttria, díky nimž se mùže na povrchu slitiny vytvoøit tìsnì pøiléhající vrstva oxidu.

Chemistry

NiCrCuCMnSiYFeTiAlZr
MINBAL2400.15000.0580.11.80.01
MAXBAL260.10.250.150.50.12110.22.40.1

Properties

Slitina 602 CA® má následující hlavní vlastnosti:

  • Vynikající odolnost proti cyklické oxidaci až do teploty 1232°C (2250°F)
  • Výborná hodnota meze teèení za vysokých teplot
  • Odolnost v prostøedí nauhlièování a nitridace
  • Vysoká odolnost vùèi rùstu zrna bìhem provozu
  • Prvotøídní chování v oxidaèních a chloraèních prostøedích
  • Dobrá odolnost proti zprachovatìní kovù

Carburisation

Slitina 602 CA má vysoký obsah niklu a v dùsledku toho poskytuje vynikající odolnost vùèi napadení nauhlièováním.

Fabrication

U spojù s tlouš?kou menší než 3/16 palce je jako ochranný plyn pøijatelný 100% argon. U silnìjších spojù se doporuèuje použít plyn AR Ni5He5CD300 od spoleènosti AirGas, který je urèen ke snížení pravdìpodobnosti vzniku trhlin ve svaru bìhem tuhnutí. Pro svaøování GTAW se ke snížení pravdìpodobnosti vzniku trhlin ve svaru bìhem tuhnutí doporuèuje použití smìsi 98 % argonu a 2 % dusíku jako ochranného plynu.

Oxidation

602 CA® je slitina niklu, která nabízí jednu z nejvyšších oxidaèních odolností, jež jsou v souèasné dobì k dispozici. Chrom (25 %) doplnìný hliníkem (2,2 %) a mikrolegujícím pøídavkem (0,1 %) yttria vytváøejí velmi tenkou ochrannou vrstvu oxidu. Pøidáním hliníku se zajiš?uje vytvoøení spojité homogenní vrstvy AI2O3, která vykazuje samoopravné schopnosti. Pøidáním yttria se zvyšuje pøilnavost a odolnost proti odlupování vrstvy oxidu chromitého a hlinitého. Díky mimoøádnì nízké míøe tvorby okují pøedstavuje slitina 602 CA® vynikajícího kandidáta pro aplikace, jako jsou vypalovací pece vysoce èistého oxidu hlinitého, kde je pøípustná minimální kontaminace okujemi. 602 CA® je slitina niklu, která nabízí jednu z nejvyšších oxidaèních odolností, jež jsou v souèasné dobì k dispozici. Chrom (25 %) doplnìný hliníkem (2,2 %) a mikrolegujícím pøídavkem (0,1 %) yttria vytváøejí velmi tenkou ochrannou vrstvu oxidu. Pøidáním hliníku se zajiš?uje vytvoøení spojité homogenní vrstvy AI2O3, která vykazuje samoopravné schopnosti. Pøidáním yttria se zvyšuje pøilnavost a odolnost proti odlupování vrstvy oxidu chromitého a hlinitého. Díky mimoøádnì nízké míøe tvorby okují pøedstavuje slitina 602 CA® vynikajícího kandidáta pro aplikace, jako jsou vypalovací pece vysoce èistého oxidu hlinitého, kde je pøípustná minimální kontaminace okujemi.

Funkèní profil

Kromì pozoruhodné oxidaèní odolnosti má slitina 602 CA rovnìž vysokou mez pevnosti pøi teèení a poskytuje až 150 % pevnosti dalších aktuálnì dostupných slitin niklu (jako je napø. slitina Alloy 600).  Je dobøe známo, že pøi pùsobení plynù s vysokým obsahem uhlíku mùže docházet k nauhlièování; díky vysokému obsahu niklu však slitina 602 CA vykazuje vysokou odolnost proti nauhlièování, èímž se dosahuje prodloužené tvárnosti za pøítomnosti oxidu uhelnatého (CO) a metanu (CH4).

Jak bylo mnohokrát prokázáno, slitina 602 CA si uchovává vysoký výkon za intenzivních tlakù a extrémních teplot. Z tohoto dùvodu se stala primární volbou pro zaøízení tepelného zpracování, u kterých je nutné zajistit minimální kontaminaci výrobku.  Spoleènost NeoNickel se pyšní tím, že dodává pouze nejkvalitnìjší speciální kovy a slitina 602 CA této definici bezpochyby vyhovuje.

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Díky provozùm rozmístìných po Evropì jsme schopni poskytovat slitiny nejvyšší kvality v pøesných rozmìrech spoleènostem podnikajícím v oblasti tepelného/chemického zpracování, energetiky, v ropném a plynárenském prùmyslu, ve výrobì papíru a celulózy a v oboru odsolování.

Další informace o slitinì 602 CA® vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

ERNiCrFe-12