Square Grid

RA333®

RA333® je slitina nejvyšší kvality. Proto ji spoleènost NeoNickel, která je odborníkem na slitiny niklu, nabízí jako jeden ze svých prémiových produktù.
Naši zákazníci se mohou spolehnout na pøíslib tìch nejpevnìjších, nejtrvanlivìjších a nejspolehlivìjších kovových materiálù na trhu a slitina RA333® je právì jedním z nich.

Chemistry

NiCrMoCoWSiMnCFe
MIN44,0024,002,502,502,500,75
MAX47,0027,004,004,004,001,502,000,08Bilance

Applications

Úžasné vlastnosti, které má tato fantastická vysokopevnostní slitina, umožòují její použití v širokém spektru aplikací v øadì odvìtví.  Mezi tyto aplikace patøí:

  • Podpìry trubek v rafinériích a uhelných kotlích
  • Mufle a retorty pro tepelnou úpravu, høídele ventilátorù a pøípravky
  • Mufle pro výrobu uhlíkových vláken
  • Komínové klapky provozù na výrobu kyseliny sírové
  • Zvlákòovací trysky pro skelnou taveninu
  • Spalovací komíny
  • Pøídavný kov RA333 pro opravy svarù litých vysokoteplotních slitin
  • Skluzy pro vkládání pneumatik do cementaèních pecí

Carburisation

RA333 je slitina niklu, která nabízí jednu z nejvyšších odolností proti nauhlièování, jež jsou v souèasné dobì k dispozici. Slitina RA333 je ideální volbou pro všechny typy aplikací, ve kterých se vyskytují atmosféry s velmi silným nauhlièováním.

Ze slitiny RA333 se vyrábìjí produkty, jako jsou sálavé trubky, vlnitá pouzdra a èepy pásù v pecích, které odolávají vysokým uhlíkovým potenciálùm, které jsou vlastní tìmto prostøedím. Odolnost vùèi prostøedím, ve kterých dochází ke zprachovatìní kovù, lze pøisoudit legujícím pøísadám, kterými jsou køemík a wolfram. Vysokoteplotní slitina chromu a niklu bez tìchto prvkù, by jednoduše nedostaèovala pro aplikace, kde dochází ke zprachovatìní kovù. Kromì chemického složení slitiny je odolnost vùèi zprachovatìní ovlivòována velikostí zrna. Jemnìjší zrno znaènì zvyšuje rychlost difúze chromu na povrch, kde se vytváøí ochranná vrstva.

Available Product Forms

Funkèní profil

Slitina RA333® nejen odolává nauhlièování a tepelným rázùm, jak lze oèekávat od tohoto produktu na bázi niklu s vysokým obsahem chromu, ale její trvanlivost jde ještì dále. Tato mimoøádnì tuhá slitina si uchovává svoji pevnost po dlouhá èasová období pøi teplotách až do ohromujících 1204°C (2200°F).

Právì proto si vysoce kvalifikovaní inženýøi, kteøí pracují na vývoji kosmických lodí, vybírají slitinu pro výkonné motory tìchto prostøedkù. To je také dùvod, proè je slitina RA333® nasazována, když teploty dosahují pøíliš vysokých hodnot i pro oblíbené robustní slitiny, jako jsou slitiny RA330®, 600 a 601.

Tato prémiová slitina však nabízí ještì více. Kromì toho, že si uchovává odolnost proti mimoøádnì vysokým teplotám, je rovnìž odolná vùèi všem typùm korozivních prostøedí, jako jsou vlhká prostøedí nebo zátìže spojené s kyselinou polythionovou. Je navržena tak, aby ji bylo možné používat pøi procesech s vysokoteplotním nauhlièováním. Navíc se jedná o ideální slitinu, která se vypoøádá i s prostøedími s intenzivním nauhlièováním.

Kromì niklu a chromu slitina RA333® obsahuje železo, molybden, kobalt, wolfram, mangan, køemík a uhlík. Køemík a wolfram pomáhají zajiš?ovat odolnost slitiny RA333® proti korozi vznikající prostøednictvím zprachovatìní. Tuto robustnost podporuje jemné zrno slitiny RA333®, které umožòuje chromu procházet na povrch a vytváøet ochrannou vrstvu.

Slitina je tuhá, trvanlivá, spolehlivá, odolává extrémnímu teplu a korozivním prostøedím. Díky všem uvedeným pozoruhodným vlastnostem se slitina RA333® používá pro øadu rùzných aplikací v širokém spektru odvìtví.

V souèasné dobì je volbou èíslo jedna pro mnoho výrobcù sálavých trubek, ventilátorù a høídelù pro pece, teplomìrných jímek, jednotek stripování kyselých vod, komínových klapek provozù na výrobu kyseliny sírové, komínových klapek zvlákòovacích trysek pro skelnou taveninu, spalovacích komor plynových turbín a øady dalších produktù.

Spoleènost NeoNickel si je vìdoma toho, že zákazníci požadují slitiny, na které se mohou spolehnout. Jsou to slitiny, které vás nezklamou, když jsou vystaveny extrémním podmínkám.  To je dùvod, proè spoleènost NeoNickel zákazníkùm nabízí slitinu RA333®, jednu z nejlepších víceúèelových slitin na trhu – ví totiž, že tato slitina splní svùj úkol a že se jej zhostí dobøe.

Další podrobnosti o slitinì RA333® získáte zde!

Bìžné obchodní názvy slitiny RA333®

UNS N06333, Alloy 333