Square Grid

RA330®

Slitina niklu RA330® byla vytvoøena za úèelem uspokojení požadavku odvìtví tepelného zpracování na spolehlivý zdroj slitiny k tváøení, která by byla schopna odolávat vysokoteplotnímu nauhlièování a opakovanému kalení.

Naši partneøi ve spoleènosti Rolled Alloys již více než 60 let využívají svých znalostí a blízkých pracovních vztahù s oborem tepelného zpracování za úèelem modifikace slitiny RA330® se zamìøením na optimalizaci její funkce. Tyto snahy zahrnují úpravy chemického složení slitiny na aktuálních 35 % niklu, 19 % chromu, 1,25 % køemíku a rovnìž techniky øízené výroby k zajištìní optimální mikrostruktury produktu odolávající opakovaným tepelným cyklùm.

Chemistry

CrNiSiCMnPSCuFe
MIN18,0034,001,00Bilance
MAX20,0037,001,500,082,000,030,031,00

Applications

Slitina niklu RA330® je úspìšnì používána v muflích, vlnitých pouzdrech, retortách, tyèových koších a sálavých trubkách.

Properties

  • Oxidaèní odolnost do 1 148 °C
  • Odolnost vùèi nauhlièování a nitridaci
  • Odolnost proti tepelným rázùm
  • Dobrá pevnost pøi zvýšených teplotách
  • Metalurgická stabilita

Carburisation

Odolnost proti nauhlièování je prvoøadým bodem pøi výbìru slitin pro aplikace prùmyslového ohøevu. 35% obsah niklu ve slitinì RA330® se dlouhou dobu považuje za optimální jak z hlediska mechanických vlastností, tak z hlediska odolnosti proti nauhlièování. Køemík, jehož obsah je udržován na jmenovité hodnotì 1,25 %, je uznáván jako jeden z prvkù, které jsou nejúèinnìjší pøi zajiš?ování odolnosti proti nauhlièování. Míry nauhlièování rovnìž ovlivòují mechanická a tepelná zatížení, která poškozují ochranné okuje. Relativní odolnost komerèních slitin proti nauhlièování se nejspolehlivìji zjiš?uje vystavením materiálù skuteèným provozním podmínkám.

Physical Properties

(English)

RA330Metric Conversion
Physical PropertiesDensityg/cm3
7.94416

Melting Range

Temperature°C°C°C°C°C°C°C°C
21(70F)538(1000F)649(1200F)760(1400F)871(1600F)982(1800F)1093(2000F)1204(2200F)
Coeff of Thermal Expansionmm/m°C x 10-6mm/m°C x 10-6mm/m°C x 10-6mm/m°C x 10-6mm/m°C x 10-6mm/m°C x 10-6mm/m°C x 10-6mm/m°C x 10-6
17.4617.6418
Thermal Conductivitykcal/(hr.m.°C)kcal/(hr.m.°C)kcal/(hr.m.°C)kcal/(hr.m.°C)kcal/(hr.m.°C)kcal/(hr.m.°C)kcal/(hr.m.°C)kcal/(hr.m.°C)
10.7120.3921.1321.87
W/m.kW/m.kW/m.kW/m.kW/m.kW/m.kW/m.kW/m.k
12.4623.7124.5825.45
Modulus of Elasticity DynamicMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPa
196,501144,790134,448124,106

Mechanical Properties

(English)

Mechanical PropertiesRepresentative Tensile Properties
Temperature°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C
21(70F)538(1000F)593(1100F)649(1200F)704(1300F)760(1400F)816(1500F)871(1600F)982(1800F)1093(2000F)
Ultimate Tensile StrengthMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPa
586.1489.5457.8390.9305.4247.5184.8145.571.722.1
0.2% Yield StrengthMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPa
268.9172.4166.9151.7144.8142.7119.3106.258.613.8
Elongation%%%%%%%%%%
47464643697856797928
Typical Creep Rupture Properties
Temperature°C°C°C°C°C°C°C°C°C°C
21(70F)538(1000F)593(1100F)649(1200F)704(1300F)760(1400F)816(1500F)871(1600F)982(1800F)1093(2000F)
Minimum creep 0.0001%/hrMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPa
24.814.53.4
10,000 hour rupture strengthMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPaMPa
29.611.74.31.9

Funkèní profil

Složení patentované slitiny niklu RA330 se v prùbìhu let zmìnilo. Umožòuje dosáhnout lepšího výkonu bìhem použití v oboru tepelného zpracování.

Tato slitina niklu byla pùvodnì urèena jako spolehlivý materiál pro obor tepelného zpracování díky své pøirozené schopnosti odolávat vysokým teplotám, které se vyskytují pøi nauhlièování, a rovnìž napìtím, jež jsou spojena s èastým kalením.

Výsledkem zmìn složení slitiny RA330, které byly provádìny bìhem posledních šesti desetiletí, je optimální složení, které obsahuje 35 % niklu, 19 % chromu a 1,15 % køemíku. Spoleènì tyto prvky propùjèují slitinì niklu zpevnìnou strukturu, díky níž je možné slitinu používat bìhem tepelných procesù. (Mezi další prvky patøí 43 % železa, 19 % chromu, 1,5 manganu a 0,05 % uhlíku.)

Aktuální struktura slitiny RA330 zajiš?uje její metalurgickou stabilitu, odolnost proti oxidaci až do teploty 1 148 °C a rovnìž odolnost vùèi nauhlièování, nitridaci a tepelným rázùm. Oblasti použití této slitiny jsou rùzné. Slitina niklu se používá pro široké spektrum aplikací, od závìsù trubek pro ohøívaèe ropy a parní kotle až po pecní ventilátory a høídele, dopravníky, desky pro lisování za tepla, mufle a retorty, sálavé trubky a øadu dalších, jako jsou tyèové koše a vlnitá pouzdra.

V oblasti tepelných úprav jsou vysoce kvalitní materiály nezbytným pøedpokladem, protože bìžné slitiny mohou èasto trpìt nedostateèným výkonem a mohou být pøíèinou zklamání. Jedinou kvalitní slitinou, která je schopna odolávat teplu a dalším tlakùm, a souèasnì dosahuje obecné korozní odolnosti, je slitina RA330.

Pøi nauhlièování jsou faktory odolnosti klíèovým prvkem výbìru slitiny pro rùzné úèely. Slitina RA330 obsahuje pøesnì takové množství niklu, které zajiš?uje požadovanou odolnost; pøi tomto procesu je také velmi dùležité malé množství køemíku, jež je obsaženo ve slitinì RA330.

Slitina RA330 se svaøuje pomocí materiálù odpovídajících jejímu složení. Za zmínku stojí materiál RA330-04, který je dodáván jako holý svaøovací drát, buï rovný nebo v cívkách. Za úèelem dosažení nejlepších možných výsledkù se doporuèuje neprovádìt pøedehøívání a obecnì udržovat teploty na nízké úrovni. Rovnìž se doporuèuje používat vyztužené svarové housenky. Pøi obrábìní slitina RA330 rychle tvrdne — rychlost tvrdnutí je více èi ménì ekvivalentní nerezové oceli 305 — a ve srovnání s bìžnými uhlíkovými ocelemi je pøi obrábìní nutné použít doplòkový výkon.

Slitina RA330 je výborným technickým øešením v pøípadech, kdy ostatní nerezové oceli neposkytují potøebný výkon za napìtí vznikajících bìhem výrobního procesu; je také mimoøádnì odolná vùèi koroznímu praskání zpùsobenému chloridovými ionty.

Chcete-li zakoupit slitinu RA330, nebo budete potøebovat podrobnìjší informace, kontaktujte nás zde!

Bìžné obchodní názvy slitiny RA330®

UNS N08330, Alloy 330