Square Grid

Alloy X

Spoleènost NeoNickel je hrdým dodavatelem slitiny Alloy X. Alloy X, která je také známa jako UNS N06002, je jednou z nejpoužívanìjších superslitin na bázi niklu k výrobì souèástí plynových turbín. Tato slitina vyrobená mechanismem zpevnìní tuhého roztoku nabízí dobrou pevnost a vynikající oxidaèní odolnost až do teploty 1.093°C (2.000°F).

Chemistry

CrMoCoWAlTiBCFeMnSiPSCuNi
MIN20,58,00,50,20,0517,0
MAX23,010,02,51,00,50,150,010,1520,01,01,00,040,030,5Bilance

Applications

  • Obložení spalovacích komor
  • Výfukové komponent turbín
  • Topná tìlesa kabin letadel
  • Pøenosová potrubí

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,297 lb/inch3 Teplota tání: 1260-1354°C (2300 – 2470°F)

Teplota, °F7010001200140016001800
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-68,48,68,89,09,2
Tepelná vodivost Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F11,312,713,915,216,4
Dynamický modul pružnosti, psi x 106302625232220

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti

Teplota, °F701000120014001600
Mez pevnosti v tahu, ksi11189836745
Mez kluzu 0,2 %, ksi5536353428
Prodloužení, %4449545358

Typická mez pevnosti pøi teèení, desky a tyèe, napìtí k roztržení v uvedeném èase

Teplota, °F120015001800
100 hodin, ksi48144,0
10 000 hodin, ksi34102

Funkèní profil

Slitina Alloy X nabízí vynikající odolnost vùèi redukèním a nauhlièovacím prostøedím a díky tomu je vhodná pro výrobu souèástí pecí. Vzhledem k vysokému obsahu molybdenu však mùže pøi teplotì 1204°C (2200°F) dojít ke katastrofické oxidaci slitiny Alloy X.

Vlastnosti slitiny Alloy X:

  • Dobrá odolnost vùèi vysokým teplotám
  • Oxidaèní odolnost do 1093°C (2000°F)
  • Odolnost proti nauhlièování

Tuto slitinu je možné svaøovat všemi bìžnými metodami, jako je obloukové svaøování netavící se wolframovou elektrodou, obloukové svaøování tavící se elektrodou v ochranné atmosféøe, ruèní obloukové svaøování, svaøování svazkem elektronù a odporové svaøování. Použijte odpovídající pøídavný materiál a teplotu interpass udržujte na nízké hodnotì. Po nároèném tváøení je možné produkty žíhat pøi teplotì 1177°C (2150°F), 15 minut na 1/8″ tlouš?ky, rychlé ochlazení na vzduchu.

Chcete-li získat další informace o slitinì Alloy X, použijte náš kontaktní formuláø, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

Alloy X, Hastelloy® X

Technické zdroje