Square Grid

Alloy X-750

Slitina Alloy X-750 je slitina niklu a chromu podobná slitinì Alloy 600, která je však precipitaènì vytvrditelná doplnìním hliníku a titanu. Vykazuje dobrou korozní a oxidaèní odolnost spolu s vysokou pevností v tahu a mezí pevnosti pøi teèení pøi teplotách do 704°C (1300°F). Díky své vynikající relaxaèní odolnosti je vhodná na vysokoteplotní pružiny a šrouby. Používá se v plynových turbínách, raketových motorech, jaderných reaktorech, tlakových nádobách, nástrojích a leteckých konstrukcích.

Chemistry

NiCrCMnCuSiSFe
MIN70,0014,005,00
MAX17,000,081,000,500,500,019,00

Applications

  • Tìžba ropy a zemního plynu
  • Plynové turbíny
  • Jaderná technologie

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,299 lb/in3
Teplota tání: 1393-1427°C (2 540-2 600 °F)
Poissonùv pomìr: 0,30
Elektrický odpor: 731 Ohm-circ mil/ft

Teplota, °F6839275280010001112
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-67,17,79,210,18,3
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
6,8
Dynamický modul pružnosti, psi x 10632,130,528,623,920,326,2

* 70 °F až do uvedené teploty

Mechanické vlastnosti

Minimální specifikované vlastnosti, ASTM A 240

Mez pevnosti v tahu, ksi120
Mez kluzu 0,2 %, ksi60
Prodloužení, %30
Max. tvrdost podle Brinella

Typické tahové a rázové vlastnosti, tyè 3, vyrovnaná a precipitaènì zpracovaná, válcovaná za tepla, 885°C (1 625 °F), 24 hodin, AC + 704°C (1 300 °F) po dobu 20 hodin, AC

Teplota, °F60080010001100120013501500
Mez pevnosti v tahu, ksi169,0166,0163,5159,0143,0107,065,4
Mez kluzu 0,2 %, ksi116,5114,0115,0112,0110,098,364,7

Funkèní profil

Hledáte-li slitinu s dobrými mechanickými vlastnostmi pøi vysokých teplotách, dobrou tváøitelností a vynikající oxidaèní odolností, je slitina Alloy X-750 pro vás ta pravá. Tato slitina nabízí vynikající výkon v prostøedích s vysokou zátìží. Proto se èasto používá v plynových turbínách, raketových motorech, jaderných reaktorech, tlakových nádobách, nástrojích a leteckých konstrukcích.

Vlastnosti slitiny Alloy x-750

  • Dobré mechanické vlastnosti pøi vysokých teplotách
  • Dobrá tváøitelnost
  • Dobrá oxidaèní odolnost

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì Alloy X-750 vèetnì podrobností ohlednì našich skladových zásob, kontaktujte nás zde, nebo vyplòte poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

X 750, Inconel® X-750