Square Grid

Alloy PK33

Alloy PK33 je precipitaènì vytvrditelná slitina niklu, chromu a kobaltu. Díky pøídavku molybdenu se u slitiny Alloy PK33 dosahuje zpevnìní tuhého roztoku. Slitina PK33 se díky své pevnosti pøi vysokých teplotách, odolnosti vùèi teèení a strukturám svaøených tabulí bìžnì používá ve spalovacích komorách plynových turbín.

Chemistry

NiCrCoMoAlTiFeSiMnCuCZrS
MIN16,0012,005,001,701,50
MAX54,0020,0016,009,002,503,001,000,500,500,200,0700,0600,0050

Applications

Slitina Alloy PK33 se èasto používá ve vysokopevnostních aplikacích pøi zvýšených teplotách, napøíklad v horkých souèástech plynových turbín nebo pláštích horkých souèástí prùmyslových pecí.

Funkèní profil

Spoleènost NeoNickel je hrdým dodavatelem slitiny PK33, která je superslitinou vysoce odolnou proti tepelným rázùm a tepelné únavì. Nabízí rovnìž výbornou svaøitelnost a díky tomu se èasto používá ve spalovacích komorách, vstøikovacích trubkách a pøihøívacích systémech vysoce výkonných plynových turbín.

Tato slitina se normálnì uvádí do provozu poté, co byla podrobena dvoufázové tepelné úpravì. Tepelná úprava obvykle probíhá bez pøístupu vzduchu. Slitina Alloy PK33 se èasto používá ve vysokopevnostních aplikacích pøi zvýšených teplotách, napøíklad v horkých souèástech plynových turbín nebo pláštích horkých souèástí prùmyslových pecí.

Jsme si vìdomi skuteènosti, že naši zákazníci èasto podnikají v odvìtvích závisejících na vysoce trvanlivých materiálech, které neslábnou ani neselhávají. Èas jsou peníze a urèitì nebudete chtít spotøebovat pøíliš z obojího pøi hledání náhradních dílù za ty, které nebyly schopny dostateènì dobøe provádìt svoji práci. Spoleènost NeoNickel se zamìøuje na dodávky slitin niklu nejvyšší kvality, které vás tìchto starostí zbaví.

Další informace o slitinì Alloy PK33 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy PK33

NIMONIC® alloy PK33, NIMONIC PK33, Alloy PK33

Technické zdroje