Square Grid

Alloy PE16

Alloy PE16 je slitina niklu, železa a chromu s pøídavkem molybdenu za úèelem dosažení vyšší pevnosti. Nabízí dobrou pevnost a oxidaèní odolnost až do teploty 750 °C. Slitina Alloy PE16 vykazuje výborné vlastnosti tváøení za tepla, tváøení za studena a svaøování.

Chemistry

Ni+CoCrMoCuCoCMnSiSFeTiAlZrB
MIN4215.52.8000.04000BAL1.11.10.020
MAX4517.53.80.520.080.20.50.015BAL1.31.30.040.005

Applications

  • Spalovací komory plynových turbín
  • Souèásti atomových reaktorù
  • Horké souèásti støel
  • Potrubí pøehøívaèù
  • Potrubní systémy letadel

Funkèní profil

Slitina Alloy PE16 byla vyvinuta k použití v teplotním rozmezí 500–750 °C. Nabízí kombinaci vynikající pevnosti vytvrzených slitin s niklovou bází a výborných výrobních charakteristik.

Vlastnosti slitiny Alloy PE16

  • Vynikající pevnost
  • Snadné zpracování a svaøování
  • Dobrá funkce pøi vysokých teplotách
  • Výborné charakteristiky tváøení za tepla a za studena.

Spoleènost NeoNickel má k dispozici sortiment slitin niklu plnì prokazujících úžasnou paletu schopností, které má nikl. Tyto slitiny odebírají firmy všech velikostí z øady odvìtví. Jako jeden z nejdùvìryhodnìjších dodavatelù speciálních kovù do zemí po celém svìtì musí naše spoleènost dbát, aby všechny naše slitiny niklu vykazovaly nejvyšší pevnost, trvanlivost a spolehlivost v tìch nejnároènìjších prostøedích.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Další informace o slitinì Alloy PE16 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

NIMONIC® alloy PE16, PE16 Alloy, Nickel PE16

Technické zdroje