Square Grid

Alloy K500

Slitina Alloy K500 spoleènosti NeoNickel (také se oznaèuje názvem „K-Monel“) je precipitaènì vytvrditelná slitina niklu s podobnou korozní odolností, jako slitina Alloy 400, ale s vyšší pevností a tvrdostí, které jsou spojeny s obsahem titanu a hliníku.

Chemistry

CMnSiSNiCuTiAlFe
MIN000063270.352.30%
MAX0.251.50.50.0170330.853.152%

Applications

  • Spojovací prostøedky
  • Pružiny
  • Øetìzy
  • Souèásti èerpadel a ventilù
  • Èepele a stìraèe

Corrosion Resistance

Korozní odolnost slitiny Alloy K500 je v podstatì stejná jako u slitiny Alloy 400 s tou výjimkou, že ve vytvrzeném stavu je slitina Alloy K500 v nìkterých prostøedích náchylnìjší ke koroznímu praskání. Díky odolnosti vùèi sirovodíku lze slitinu Alloy K500 použít v prostøedích s kyselými plyny, a proto je mimoøádnì oblíbenou v ropném prùmyslu. Nízká míra koroze v moøské vodì èiní slitinu Alloy K500 vhodnou pro použití v moøských aplikacích, aèkoli ve stojatých vodách se mùže vyskytnout dùlková koroze, jejíž rychlost však po výchozím napadení klesá.

Funkèní profil

Slitina Alloy K500 je jednou z nejtrvanlivìjších slitin. Vykazuje mimoøádnou korozní odolnost v nejrùznìjších prostøedích a bìžnì se používá v moøském prostøedí a chemických provozech.

Klíèové vlastnosti slitiny Alloy K500

  • Vynikající mechanické vlastnosti od teplot pod bodem mrazu až do teploty asi 480 °C.
  • Korozní odolnost v širokém spektru moøských a chemických prostøedí. Od èisté vody až po neoxidující minerální kyseliny, soli a zásady.

Díky provozùm rozmístìných po Evropì jsme schopni poskytovat slitiny nejvyšší kvality v pøesných rozmìrech spoleènostem podnikajícím v oblasti tepelného/chemického zpracování, energetiky, v ropném a plynárenském prùmyslu, ve výrobì papíru a celulózy a v oboru odsolování.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Další informace o slitinì K500 spoleènosti NeoNickel vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy

MONEL® alloy K-500, UNS N05500, W.Nr. 2.4375, Nickel Alloy K500

Technické zdroje