Square Grid

Alloy C276

Slitina C276 spoleènosti NeoNickel je slitina niklu, molybdenu a chromu s malým množstvím wolframu vyrobená mechanismem zpevnìní tuhého roztoku, která vykazuje vynikající korozní odolnost v øadì nároèných prostøedí.

Chemistry

NiCrMoWCoCMnSiPSFeV
MINBAL14.515300000040
MAXBAL16.5174.52.50.0110.080.040.0370.35

Applications

  • Obložky komínù
  • Potrubní vedení
  • Praèky plynù
  • Odsiøovací zaøízení
  • Opìtovné ohøívaèe kouøových plynù
  • Tepelné výmìníky
  • Reakèní nádoby
  • Výparníky

Corrosion Resistance

Slitina C276 je známa jako materiál s nejuniverzálnìjší korozní odolností, který je v souèasné dobì k dispozici. Používá se v øadì prostøedí od mírnì oxidujícího až po silnì redukèní. Slitina Alloy C276 vykazuje vynikající odolnost vùèi dùlkové korozi, koroznímu praskání a oxidaèním prostøedím až do teploty 1 038 °C (1 900 °F). C276 rovnìž výbornì odolává korozi vyvolávané moøskou vodou zejména pøi existenci štìrbin, které vedou k napadení u jiných bìžnì používaných materiálù.

Funkèní profil

V agresivních nebo korozních prostøedích, kde ostatní slitiny selhaly, se øada spoleèností obrátila na slitinu Alloy C276 spoleènosti NeoNickel, která je jednou z koroznì nejodolnìjších slitin na trhu.

Tato slitina se používá na rùzných trzích a pro rùzné aplikace. Inženýøi po celé Evropì si zvykají na specifikování této slitiny díky jejímu vysokému výkonu. Mezi prùmyslová odvìtví,
ve kterých se používá slitina C276, patøí petrochemický a chemický prùmysl, energetika, farmaceutický prùmysl, výroba papíru a celulózy a zpracování odpadù, abychom jmenovali pouze nìkolik z nich.

Výbìr správné slitiny pøedstavuje mnohem více, než pouhý výbìr podle pøehledu vlastností. Potøebujete dodavatele slitin, který chápe jedineèné potøeby a výzvy vašeho konkrétního odvìtví.

Naše spoleènost se specializuje na dodávky øešení pro zákazníky z rùzných odvìtví, mezi které patøí letectví a kosmonautika, energetika, chemické zpracování, tepelné zpracování, ropný prùmysl a plynárenství a motorsport. Náš tým odborníkù vám pomùže nalézt tu pravou slitinu, která vyhoví vašim požadavkùm.

Podrobnìjší informace o slitinì Alloy C276 získáte zde.

Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy C276

UNS N10276, W.Nr. 2.4819, Alloy C276