Square Grid

Alloy C263

Alloy C263 je vytvrditelná superslitina hliníku a titanu s niklovou bází, která se používá pro svaøovací dráty. U obloukového svaøování netavící se wolframovou elektrodou se obvykle jako ochranný plyn používá argon. Používá se argon +5 % vodíku. Základní kov slitiny Alloy C263 se normálnì svaøuje v žíhaném stavu pøi teplotì 1148°C (2100°F) (rychlé ochlazení) Po svaøování mùže být sestava podrobena stárnutí po dobu 8 hodin pøi teplotì 798°C (1470°F), chlazení vzduchem. Opravné svaøování souèástí vyrobených ze slitiny Alloy C263 je možné provádìt ve vytvrzeném stavu.

Chemistry

CrNiMoCoAlTiAl+TiBCFeMnSiPSAgBiPbCu
MIN195,619,00,31,92,40,01
MAX21,00Bilance6,1021,000,602,402,800,0050,080,700,600,400,0150,0070,00050,00010,0020,20

Applications

  • Svaøování základního kovu 263
  • Svaøování investièních odlitkù GTD222

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,302 lb/in3
Rozsah teplot tání: 1300-1355°C (2372-2471°F)

Teplota, °F40080010001200140016001800
Souèinitel* tepelné roztažnosti,
in/in°F x 10-6
6,77,47,78,18,79,610,2

Funkèní profil

Nemagnetický. Slitina Alloy C263 má vysokou pevnost až do teploty 816 °C (1 500 °F) a vynikající oxidaèní odolnost až do teploty 982 °C (1 800 °F). Lze ji rovnìž dobøe tváøet a svaøovat. V žíhaném stavu má tato slitina vynikající tvárnost a lze ji zpracovávat tváøením za studena.

Slitina Alloy C263 pøedstavuje spojení vlastností, díky nimž je vhodná pro širokou paletu vyrábìných dílù pro letecké turbínové motory a pozemní aplikace turbín. Mezi nì patøí nízkoteplotní spalovací komory, obložení pøenosových vedení a nìkteré souèásti prstencù.

Spoleènost NeoNickel dodává slitinu Alloy C263 v rùzných podobách, vèetnì desek C263, kruhových tyèí C263, tabulí C263 a produktù pro svaøování C263.

Další informace vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat.

Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy C263

Cobalt 263, Nimonic® Alloy C263,

Technické zdroje