Square Grid

Alloy 90

Slitina Alloy 90 (UNS N07090) je precipitaènì vytvrditelná slitina na bázi niklu, chromu a kobaltu zpevnìná titanem a hliníkem. Tato slitina vykazuje vysokou hodnotu pevnosti pøi pøetržení namáháním a dobrou odolnost proti teèení pøi teplotách do pøibližnì 920 °C.

Chemistry

NiCrCuCoCMnSiSFeTiAlZrBPb
MINBAL180150000021000
MAXBAL210.2210.12110.0151.5320.150.020.002

Applications

Mezi použití slitiny Alloy 90 patøí:

  • Lopatky turbín
  • Nástroj pro obrábìní za tepla
  • Pružiny odolné proti vysokým teplotám

Funkèní profil

Spoleènost NeoNickel je hrdým dodavatelem slitiny Alloy 90, která se obecnì používá pøi výrobì vysoce namáhaných souèástí, jako jsou lopatky turbín, nástroje pro obrábìní za tepla a pružiny odolné proti vysokým teplotám.

Klíèové vlastnosti slitiny Alloy 90

  • Odolnost proti teèení
  • Vysoká pevnost pøi roztržení namáháním
  • Dobrá tvárnost

Díky provozùm rozmístìných po Evropì jsme schopni poskytovat slitiny nejvyšší kvality v pøesných rozmìrech spoleènostem podnikajícím v oblasti tepelného/chemického zpracování, energetiky, v ropném a plynárenském prùmyslu, ve výrobì papíru a celulózy a v oboru odsolování.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Budete-li potøebovat podrobnìjší informace o slitinì Alloy 90, nebo si budete chtít promluvit s èlenem našeho týmu, kontaktujte nás zde. Pøípadnì si vyžádejte nabídku vyplnìním našeho online poptávkového formuláøe.

Bìžné obchodní názvy

NIMONIC alloy 90, NIMONIC 90, Nickel Alloy 90, Alloy 90

Technické zdroje