Square Grid

Alloy 86

Spoleènost NeoNickel je hrdým dodavatelem slitiny Alloy 86 – slitiny, která je vyrábìna díky své vynikající obrobitelnosti, svaøovatelnosti a tvárnosti. Tato slitina se používá hlavnì pro vysokoteplotní aplikace, jako jsou napøíklad spalovací komory a vybavení pecí.

Chemistry

NiCrMoCCe
MIN65251000
MAX0000.050.03

Applications

  • Výroba plynových turbín
  • Prùmyslové pece
  • Spalovací komory

Funkèní profil

Pokud hledáte slitinu, kterou je možné používat pøi vysokých teplotách, zvažte slitinu Alloy 86. Díky svým vlastnostem se snadno svaøuje a nabízí vynikající obrobitelnost. Slitina Alloy 86 je k dispozici v rùzných formách. Poskytuje výborný výkon a vynikající hodnotu za vynaložené prostøedky.

Klíèové vlastnosti slitiny Alloy 86:

  • Dobrá obrobitelnost
  • Tvárnost
  • Svaøitelnost
  • Vysoká hodnota meze teèení
  • Oxidaèní odolnost

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Díky provozùm rozmístìných po Evropì jsme schopni poskytovat slitiny nejvyšší kvality v pøesných rozmìrech spoleènostem podnikajícím v oblasti tepelného/chemického zpracování, energetiky, v ropném a plynárenském prùmyslu, ve výrobì papíru a celulózy a v oboru odsolování.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Díky mimoøádnì zkušeným pracovníkùm a úsilí o dosažení dokonalosti, jehož historie sahá témìø 30 let do minulosti, se spoleènost NeoNickel stala globálním lídrem v oblasti dodávek vysoce kvalitních speciálních kovù. Staèí, když se podíváte na náš vynikající sortiment slitin kovù a pochopíte, proè tomu tak je.

Budete-li potøebovat podobnìjší informace o slitinì Alloy 86, kontaktujte nás zde, nebo si pøípadnì vyžádejte rychlou nabídku vyplnìním našeho online poptávkového formuláøe!

Bìžné obchodní názvy

NIMONIC® alloy 86

Technické zdroje