Square Grid

Alloy 825

Spoleènost NeoNickel je hrdým dodavatelem slitiny Alloy 825. Alloy 825 je vysoce výkonná slitina niklu, železa a chromu s pøídavkem molybdenu, mìdi a titanu. Obsah niklu dostaèuje k zajištìní odolnosti proti koroznímu praskání vyvolanému chloridovými ionty. Tato slitina se úspìšnì používá v ropném a plynárenském prùmyslu, chemickém zpracovávání a v energetice.

Chemistry

NiCrFeCMnSiCuMoAlTiPS
Min38.019.5bal. 0 0 01.52.5 00.6 0 0
Max46.023.50.051.00.53.03.50.21.20.0200.010

Applications

  • Rozpouštìèe palivových èlánkù
  • Tepelné výmìníky chlazené moøskou vodou; pobøežní potrubní systémy; trubky a souèásti systémù zpracování kyselého plynu
  • Tepelné výmìníky, výparníky, odsiøovací jednotky, ponorné trubky atd. používané pøi výrobì kyseliny fosforeèné
  • Vzduchem chlazené tepelné výmìníky v ropných rafinériích
  • Chemický a potravináøský prùmysl

Properties

  • Dobrá odolnost proti koroznímu praskání
  • Uspokojivá odolnost vùèi dùlkové a štìrbinové korozi
  • Dobrá odolnost proti oxidujícím a neoxidujícím horkým kyselinám
  • Dobré mechanické vlastnosti pøi pokojové teplotì i zvýšených teplotách pøibližnì do 550 °C (1 020 °F)
  • Povolení k použití v tlakových nádobách, kde stìny dosahují teplot až 425 °C (800 °F)

Corrosion Resistance

Jednou z hlavních vlastností slitiny Alloy 825 je její vysoká korozní odolnost. V redukèních a oxidaèních prostøedích tato slitina odolává obecné korozi, dùlkové a štìrbinové korozi, mezikrystalové korozi a koroznímu praskání. Mezi prostøedí, ve kterých je vhodné použít slitinu Alloy 825, patøí zejména kyselina sírová, kyselina fosforeèná, spaliny s obsahem síry, sirné plynové vrty, ropné vrty a moøská voda.

Funkèní profil

Slitina niklu Alloy 825 ve spojení s molybdenem a mìdí dosahuje vynikající odolnosti vùèi redukèním prostøedím, napøíklad prostøedím s výskytem kyseliny sírové a fosforeèné. Molybden brání vzniku dùlkové a štìrbinové koroze. Obsah chromu ve slitinì zajiš?uje odolnost vùèi rùzným oxidaèním látkám, jako je napøíklad kyselina dusièná, dusiènany a oxidaèní soli.

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Budete-li potøebovat podobnìjší informace o slitinì Alloy 825 nebo cenovou nabídku, kontaktujte nás zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø.

Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy 825

Slitina NCOLOY® 825, UNS N08825, W.Nr. 2.4858, Nickel Alloy 825

Technické zdroje