Square Grid

Alloy 80A

Slitina Alloy 80A umožòuje tepelné zpracování a nabízí vynikající odolnost vùèi teèení. Slitinu Alloy 80A lze snadno svaøovat a u spoleènosti NeoNickel je k dispozici v rùzných podobách.
Chemické složení

Chemistry

CMnSiSAgAlBBiCoCrCuFePbTiNi Fe
Min000001.0000180001.8Bal 0
Max0.11.01.00.015.00051.8.008.00012.0210.21.5.0022.7Bal 3.0

Applications

Mezi typické aplikace slitiny Alloy 80A patøí vysoce namáhané souèásti, jako jsou rotory leteckých nebo námoøních plynových turbín, vypouštìcí ventily vrtù a spalovací komory naftových motorù.

 

 

Funkèní profil

Spoleènost NeoNickel je hrdým dodavatelem slitiny Alloy 80A, která umožòuje tepelné zpracování a nabízí vynikající odolnost vùèi teèení. Slitina Alloy 80A se vyrábí vysokofrekvenèním tavením a odléváním ve vzduchu do extrudovaných forem.

Klíèové vlastnosti slitiny Alloy 80A:

  • Vynikající korozní odolnost
  • Vynikající odolnost proti teèení do teploty 815 °C
  • Výborné mechanické vlastnosti získané prostøednictvím stárnutí
  • Dobrá obrobitelnost
  • Snadná tváøitelnost a svaøitelnost

Klíèové vlastnosti slitiny Alloy 80A z ní èiní dokonalý materiál pro rùzné obory, napøíklad letectví a kosmonautiku, ropný a plynárenský prùmysl a motorsport.

Budete-li potøebovat podobnìjší informace o této slitinì, kontaktujte nás zde, nebo si vyžádejte nabídku vyplnìním našeho online poptávkového formuláøe.

 Bìžné obchodní názvy

Nimonic 80A, UNS N07080, NA20, 2.4631, Nicke; Alloy 80A

Technické zdroje