Square Grid

Alloy 75

Alloy 75 je slitina niklu a chromu v pomìru 80/20. Tuto slitinu poprvé použila spoleènost Whittle Jet Engines v lopatkách turbín ve 40. letech 20. století. V souèasné dobì se intenzivnì používá pro aplikace vyžadující odolnost vùèi oxidaci a tvorbì okují v kombinaci se støední pevností pøi vysokých teplotách.

Chemistry

NiCrFeMnCSiPhTiCu
MINBAL18.00000.08000.20
MAXBAL21.005.001.000.151.000.030.60.50

Applications

  • Montážní materiál pro letectví a kosmonautiku
  • Výroba plynových turbín
  • Konstrukèní díly prùmyslových pecí
  • Zaøízení pro tepelnou úpravu
  • Jaderná technologie

Fabrication

Obrobitelnost

U této slitiny je možné uplatnit konvenèní postupy obrábìní, které se používají u slitin železa. Tato slitina bìhem obrábìní tvrdne.

Svaøování

Slitinu Alloy 75 je možné svaøovat bìžnými technikami s využitím odpovídajícího pøídavného materiálu. Pøedpokladem sváøení je to, že kov musí být vyžíhaný. Vhodnými postupy svaøování této slitiny jsou ruèní obloukové svaøování obalenou elektrodou, obloukové svaøování netavící se elektrodou v inertním plynu a obloukové svaøování tavící se elektrodou v inertním plynu.

Obrábìní za tepla

Slitinu Alloy 75 je možné obrábìt za tepla v rozmezí teplot 1 220-950 °C (2 230-1 740 °F).

Funkèní profil

Slitina Alloy 75 se skládá z niklu a chromu. Je známa svojí odolností vùèi vysokým teplotám, nízkým teèením a vynikajícím výkonem. Pøidáním titanu a hliníku se zvyšuje celková pevnost slitiny. Slitina Alloy 75 se používá hlavnì pøi aplikacích s nízkým namáháním a zvýšenou teplotou, které vyžadují urèitou míru oxidaèní odolnosti.

Tato slitina se používá pøi výrobì øady dílù v oblasti letectví a kosmonautiky a souèástí plynových turbín. Slitina Alloy 75 je oblíbená díky snadnému zpracování a tváøení.

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Budete-li potøebovat další informace o slitinì Alloy 75, kontaktujte nás zde!

 Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy 75

NIMONIC® alloy 75, UNS N06075, W.Nr. 2.4951 &. 2.4630, Nickel Alloy 75

Technické zdroje