Square Grid

Alloy 725

Slitina niklu Alloy 725 je známa svojí vysokou korozní odolností a vysokou pevností. Používá se v širokém spektru nároèných korozních prostøedí. Pevnosti slitiny Alloy 725 se dosahuje tepelnou úpravou a k dosažení ještì vyšší pevnosti ji lze také tváøet za studena.

Kromì vysoké pevnosti a výborné korozní odolnosti slitina Alloy 725 rovnìž nabízí vysokou odolnost v redukèních a oxidaèních prostøedích, zvýšenou odolnost vùèi dùlkové a štìrbinové korozi v moøské vodì a dále také odolnost proti koroznímu praskání.

Chemistry

/CSiMnPSCrNiMoNb/CbTiFeAl
MIN19.0055.007.002.751.00BAL
MAX0.030.200.350.0150.01022.5059.009.504.001.70BAL0.35

Applications

Slitina Alloy 725 se používá pøi výrobì následujících produktù:

  • Závìsy
  • Uzavírací hlavice
  • Boèní kapsy trnu
  • Leštìné objímky vrtù
  • Vysokopevnostní spojovací prvky

Corrosion Resistance

Díky vysokému obsahu niklu, chromu a molybdenu je slitina INCONEL 725 schopna odolávat širokému spektru korozních prostøedí. Tato slitina je odolná zejména vùèi médiím obsahující oxid uhlièitý, chloridy a sirovodík, které se vyskytují napøíklad v hlubinných vrtech kyselého plynu. V takových prostøedích slitina INCONEL 725 odolává korozi, dùlkové korozi, vodíkové køehkosti a koroznímu praskání.

Funkèní profil

Vlastnosti slitiny niklu Alloy 725 jsou užiteèné pro øadu aplikací vyžadujících vynikající korozní odolnost doplnìnou o vysokou pevnost. Slitina
se používá na závìsy, uzavírací hlavice, boèní kapsy trnù a leštìné objímky vrtù pøi tìžbì kyselého plynu. V rámci tìchto aplikací odolává pùsobení sirovodíku, chloridù a
oxidu uhlièitého. Slitina je rovnìž atraktivní pro vysokopevnostní montážní materiál v moøských aplikacích, kde odolává korozi a dùlkové a štìrbinové korozi v moøské vodì.

Spoleènost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovù pro široké spektrum odvìtví. Jako vysoce respektovaný evropský lídr s témìø tøicetiletými zkušenostmi v oboru jsme si po celém svìtì vydobyli povìst dodavatele žáruvzdorných a korozivzdorných slitin, slitin pro letectví a kosmonautiku, slitin titanu a nerezových ocelí nejvyšší kvality.

Budete-li potøebovat další informace o slitinì Alloy 725, kontaktujte nás zde!

Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy 725

UNS N07725, Nickel Alloy 725, Inconel Alloy 725

Technické zdroje