Square Grid

Alloy 718 API

Spoleènost NeoNickel je hrdým dodavatelem slitiny Alloy 718 API. Slitina Alloy 718 API se vyznaèuje øadou rùzných charakteristických vlastností. Kombinuje vysokou pevnost ve stavu stárnutí s dobrou korozní odolností a svaøitelností. Slitina Alloy 718 API nabízí vysokou pevnost a souèasnì splòuje maximální požadavky na tvrdost dle norem NACE MR0175, MR0103 a ISO 15156-3 pro použití v nástrojích urèených pro kyselá prostøedí.

Chemistry

NiCrMoMnCuSiCSPCoCb+TaPbSeBMgTiAlFe
MIN50172,84,870,80,4
MAX55213,30,350,230,350,0450,010,011,05,21000
ppm
0,0005
ppm
50
ppm
0,0006
ppm
1,150,6Bilance

Applications

  • Ventily
  • Zaøízení pro úpravu hlav vrtù
  • Spojovací prostøedky
  • Zamezovaèe úniku (BOP)
  • Závìsy trubek
  • Trny

Properties

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,297 lb/inch3
Teplota tání: 1182 – 1338 °C (2160 – 2440°F)

Teplota, °F7020040060010001200
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-67,37,57,78,18,4
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
6,47,28,29,311,312,3
Dynamický modul pružnosti, psi x 10629,028,427,626,724,823,7

* 70 °F až do uvedené teploty

Mechanické vlastnosti

Minimální specifikované vlastnosti, API 6A 718, tyè, tepelné zpracování rozpouštìcím žíháním a stárnutím

Min.Max.
Mez pevnosti v tahu, ksi150
Mez kluzu 0,2 %, ksi120145
Prodloužení, %20 %
Zmenšení plochy, %35 %
Rázová houževnatost*Min. prùmìr/
min jednoduchý, ft-lbs
40/35
Tvrdost dle Rockwella C3240

Funkèní profil

Slitina Alloy 718 API má upravené složení, které umožòuje materiálu dosáhnout odlišného rozsahu charakteristik. Slitina Alloy 718 API se používá k rùzným aplikacím v ropném a plynárenském prùmyslu. Ve vrtech se vyskytují obtížná prostøedí se znaènými koncentracemi H2S, CO2 a chloridù a vysokými teplotami u dna vrtu. Nejèastìji se používá pro nástroje urèené pro vrty, jako jsou podpovrchové pojistné ventily, tìsnièe, regulátory prùtoku a další nástroje. Tyto slitiny se dále používají pro komponenty hlav vrtù a tìla ventilù.

Vlastnosti slitiny Alloy 718 API:

  • Vysoká odolnost vùèi koroznímu praskání vyvolanému chloridy a sulfidy
  • Vysoká pevnost
  • Dobrá korozní odolnost

Vyžádejte si nabídku na slitinu Alloy 718 API, nebo nás kontaktujte zde, pokud potøebujete další informace.

Bìžné obchodní názvy

Inconel® 718, Nickel Alloy 718