Square Grid

Alloy 625 / 625DDQ / 625 LCF®

Slitina niklu 625 je používána díky své vysoké pevnosti a vynikající korozní odolnosti. Pevnost slitiny Alloy 625 se spojena s pùsobením molybdenu a niobu.

Dalším dùvodem použití slitiny Alloy 625 je její výborná svaøitelnost. Èasto se používá pøi svaøování slitiny AL-6XN®. Slitina Alloy 625 se èasto oznaèuje jako Inconel® 625, Alloy 625, Nickel 625 a je k dispozici v podobì tabulí 625, svaøovacích produktù 625, tyèí 625 a desek 625.

Chemistry

CrNiMoCoCb+TaAlTiCFeMnSiPS
MIN20,008,03,15
MAX23,00Bilance10,01,04,150,40,40,15,00,50,50,0150,015

Applications

 • Potrubní systémy letadel
 • Výfukové systémy tryskových motorù
 • Systémy obraceèù tahu motorù
 • Mìchy a dilataèní spoje
 • Bandážovací kroužky turbín
 • Spalovací komíny
 • Komponenty pøicházející do styku s moøskou vodou
 • Chemická procesní zaøízení pro manipulaci se smìsnými kyselinami, jak oxidaèními a redukèními.

Properties

Vlastnosti

 • Vysoká mez pevnosti pøi teèení
 • Oxidaèní odolnost do teploty 982 °C
 • Dobrá únavová odolnost
 • Vynikající svaøitelnost
 • Výborná odolnost vùèi dùlkové a štìrbinové korozi vyvolané chloridy
 • Odolnost proti koroznímu praskání vyvolanému chloridovými ionty
 • Odolnost vùèi stojaté a tekoucí moøské vodì, odolnost za podmínek zneèištìní

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 0,305 lb/in3
Teplota tání: 1287-1348°C (2350-2460°F)

Teplota, °F704006008001000120014001600
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10 -67,37,47,67,88,28,58,8
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
5,77,28,29,110,111,012,013,2
Dynamický modul pružnosti, psi x 10 630282827262423

* 70 °F až do uvedené teploty.

Mechanické vlastnosti

Reprezentativní tahové vlastnosti, tyèe

Teplota, °F704006008001000120014001600
Mez pevnosti v tahu, ksi1441341321321301197840
Mez kluzu 0,2 %, ksi8466636161605939
Prodloužení, %444542,545483459117

Typická mez pevnosti, tyèe, napìtí k roztržení v uvedeném èase

Teplota, °F120013001400
100 hodin, ksi593418
1 000 hodin, ksi432312

Funkèní profil

Vynikající a univerzální korozní odolnost slitiny niklu 625 v širokém rozmezí teplot a tlakù je prvoøadým dùvodem jejího širokého uplatnìní v oblasti chemické zpracování. Díky snadnému zpracování je možné vyrábìt nejrùznìjší souèásti provozních zaøízení. Vysoká pevnost slitiny umožòuje její použití napøíklad v nádobách nebo trubkách s menší tlouš?kou stìny, než kterou by bylo možné dosáhnout pøi použití jiných materiálù, což vede ke zlepšení pøenosu tepla a úsporám hmotnosti. Mezi aplikace vyžadující kombinaci pevnosti a korozní odolnosti, které nabízí slitina INCONEL 625, patøí klobouèky, trubky, reakèní nádoby, destilaèní kolony, tepelné výmìníky, pøepravní potrubí a ventily.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Další informace o slitinì Alloy 625 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!

Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy 625

Slitina niklu a chromu INCONEL® Alloy 625, UNS. N06625, W.Nr. 2.4856