Square Grid

Alloy 601

Inconel 601 od spoleènosti NeoNickel je slitina niklu a chromu, která nabízí vynikající oxidaèní odolnost až do teploty 1,204.44 °C. Na povrchu slitiny 601 se vytváøejí tìsnì pøiléhající oxidové okuje, které odolávají odlupování i v pøípadì intenzivních tepelných cyklù. Tato slitina má dobrou pevnost pøi vysokých teplotách a zachovává si tvárnost i pøi dlouhé provozní expozici. Slitina Alloy 601 vykazuje dobrou odolnost vùèi vysokoteplotní korozi v oxidaèních prostøedích.

Chemistry

NiCrCuCMnSiSFeAl
MIN582100000BAL1
MAX632510.110.50.015BAL1.7

Applications

Slitina Alloy 601 se úspìšnì používá v následujících aplikacích:

  • Pájení mìdí, mufle pro žíhací a sintrovací pece a retorty
  • Sálavé trubky
  • Trubky na žíhání vláken
  • Podpìry trubek pøehøívákù páry
  • Rotaèní a vypalovací pece
  • Ochranné trubky pro termoelektrické èlánky

Properties

Fyzikální vlastnosti

Teplota, °C21.11537.77648.88760871.11982.221093.33
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°C x 10-68,58,99,29,59,810,2
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °C
6,511,612,713,714,815,816,9
Dynamický modul pružnosti, psi x 10629,9525,4324,1222,4820,5418,4316,20

Mechanické vlastnosti

Krátkodobé tahové vlastnosti pøi zvýšené teplotì

Teplota, °C21.11537.77648.88760871.11
Mez pevnosti v tahu, ksi10090603418
Mez kluzu 0,2 %, ksi5448412615
Prodloužení, %45444570120

Typická mez pevnosti pøi teèení

Teplota, °C760871.11982.221093.33
Minimální teèení 0,0001%/hod, ksi4,12,00,760,43
Mez pevnosti po 10 000 hod, ksi6,22,61,20,62*

Funkèní profil

K dosažení maximální odolnosti proti oxidaci je tøeba slitinu 601 svaøovat drátem GTAW ze slitiny 601 odpovídajícího složení. Pøídavné kovy vyvinuté pro slitinu RA 602 CA mohou rovnìž zajistit svar, který je odolnìjší a má vyšší oxidaèní odolnost než základní kov slitiny 601. Slitina 601 se obrábí obtížnìji než nerezová ocel 304. Její míra obrobitelnosti se pohybuje v rozmezí 15-21 % vzhledem k oceli AISI B1112.

Naše spoleènost má skladem více než dva tucty typù slitin niklu, duplexních slitin, slitin titanu a nerezu a superslitin v podobì desek, tabulí, tyèí, trubek a armatur, které ocení zákazníci požadující slitiny s vysokou pevností, žáruvzdorností a korozivzdorností i v tìch nejnároènìjších prostøedích. Naší silnou stránkou je skuteènost, že nejen dodáváme široký sortiment vynikajících slitin, ale rovnìž disponujeme øadou možností zpracování, které nám umožòují dodávat materiály v požadovaných rozmìrech a produkty obrobené podle potøeb zákazníkù.

Další informace o slitinì Alloy 601 vám poskytneme zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat.

Bìžné obchodní názvy slitiny Alloy 601

Alloy 601, Inconel® 601, Nickel 601

Technické zdroje