Square Grid

Alloy 600

Spoleènost NeoNickel je jedním z pøedních evropských dodavatelù speciálních kovù pro rùzná prùmyslová odvìtví.  Jedním z tìchto kovù je Inconel 600, slitina na bázi niklu, jejíž vynikající odolnost vùèi nauhlièování a oxidaci pøi zvýšených teplotách z ní èiní dokonalou volbu pro použití v oboru tepelného zpracování.  Vykazuje rovnìž dobrou odolnost vùèi suchým plynùm Cl2 a HCl pøi pøimìøenì zvýšených teplotách a díky tomu je vhodný k øadì rùzných aplikací, jako jsou souèásti vakuových pecí, chloraèní zaøízení (do teploty 537.77 °C) a provozy na výrobu oxidu titanièitého.

Chemistry

NiCrCuCMnSiSFe
MIN7214000006
MAX170.50.1510.50.01510

Applications

Slitina niklu Alloy 600 se úspìšnì používá pro následující aplikace:

  • Mufle a retorty pro tepelnou úpravu
  • Pøípravky pro vakuové pece
  • Chloraèní zaøízení do 537.77 °C
  • Provozy na výrobu oxidu titanièitého

Properties

Fyzikální vlastnosti

Teplota, °F7010001200140016002000
Souèinitel* tepelné roztažnosti, in/in°F x 10-68,48,68,79,19,3
Tepelná vodivost
Btu ? ft/ft2 ? hod ? °F
8,613,214,313,016,7
Dynamický modul pružnosti, psi x 10630,025,624,523,622,220,4

Mechanické vlastnosti

Teplota, °F7010001200140016001800
Mez pevnosti v tahu, ksi93846527,5157,5
Mez kluzu 0,2 %, ksi3728,526,5179,04,0
Rázová zkouška metodou Charpy, ft-lbs4547394680118

Corrosion Resistance

Statická koroze v taveninì hydroxidu sodného

Teplota, °F75093210761256
Slitina Alloy 2010,91,32,537,8
Slitina Alloy 4001,85,117,6
Slitina Alloy 6001,12,45,166,4

 

 

Funkèní profil

Inconel 600 má øadu silných stránek, mezi které patøí efektivní odolnost proti koroznímu praskání vyvolanému chloridovými ionty, výborná odolnost vùèi louhové korozi, odolnost proti suchému Cl2 až do teploty pøibližnì 537.77 °C, oxidaèní odolnost do teploty 1093.33 °C a vysoká odolnost proti nauhlièování.  Vzhledem k vysokému obsahu niklu se však Inconel 600 nedoporuèuje používat pøi tmavoèerveném žáru, pokud je v tomto stavu pøítomna síra.

Bylo rovnìž zjištìno, že slitina Inconel 600 mùže padnout za obì? koroznímu praskání v horkých a koncentrovaných žíravých zásadách; tomu se však lze vyhnout v pøípadì, že je pøi výrobì slitina Alloy 600 pøed použitím plnì zbavena pnutí.  Pro tento úèel se doporuèuje provádìt minimální tepelné zpracování pøi teplotì 898.66 °C po dobu 1 hodiny.  Ve spoleènosti NeoNickel se však vždy snažíme o dosažení dokonalosti, a proto naše rada k získání nejlepších možných vlastností slitiny zní provádìt zpracování pøi teplotì 982.22–1010 °C po dobu 1 hodiny.

Naše spoleènost se øadu let pyšní výrobou a dodávkami nejspolehlivìjších, nejtrvanlivìjších a nákladovì nejefektivnìjších slitin na trhu. Dbáme na to, aby naši zákazníci získávali kov, který dokonale splní jejich požadavky.

Budete-li potøebovat podobnìjší informace o slitinì Alloy 600, kontaktujte nás zde, nebo vyplòte náš online poptávkový formuláø!

Bìžné obchodní názvy

Alloy 600, Nickel Alloy 600, UNS N06600, Werkstoff 2.4816